Multidisciplinárny tím

  • Každý člen multidisciplinárneho terapeutického tímu Resocializačného centra  Manus je z viacerých zdrojov priebežne informovaný o celkovom stave plnenia resocializačného plánu klienta. Takto komplexne informovaný sa potom s klientom špecializuje na to „svoje“. Aktuálny stav: sociálna práca – 2 kolegovia, andragogika – 1, pedagogika – 3, psychológia – 1, psychiatria – 1.
  • Princíp multidisciplinarity sa u nás uplatňuje v miere potrebnej pre „bežný chod“ resocializačného procesu; v prípade sebaobsluhy, administratívnych alebo krízových situácií koná každý člen multidisciplinárneho tímu podľa spoločných pravidiel aj princípov.
  • Koordinované uplatňovanie princípu multidisciplinárneho pôsobenia vytvára pre klientov komplexnú, prehľadnú a „živú“ resocializačnú príležitosť v každej časti režimu. Od špecializovaného prístupu k denníkom, až po diferencované vedenie aj náplň skupín, spoločných aktivít aj pracovných činností; vrátane obsahov individuálnych poradenských rozhovorov, zameranosti pri bodovom hodnotení, vyhodnocovaní individuálneho plnenia resocializačného plánu klienta, ako aj v optike výmeny informácií medzi jednotlivými členmi terapeutického tímu Resocializačného centra.