O nás

Občianske združenie MANUS vzniklo 1. 3. 2006 registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 213/2007 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ľudom. Registrácia bola vykonaná na základe návrhu na zápis neziskovej organizácie s splnení ostatných zákonom stanovených náležitosti podľa č. VSU-900/90-27836.

Služby v resocializačnom centre sme začali poskytovať dňa 1.7.2007 na základe zákona č. 195/1998 Z.z o sociálnej pomoci a na základe zákona č. 305/2005 Z.z o sociálne právnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov.

Sme akreditovaným zariadením, akreditáciu nám vždy po piatich rokov fungovania a odborného preverenia poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave

Resocializačné centrum má pestro štruktúrovaný podporno-tréningový liečebný program s presným časovým rozvrhom celého dňa. Režimová terapia v terapeutickej komunite vychádza z predpokladu, že klienti prichádzajúci do tohto typu doliečovacieho zariadenia potrebujú výrazne zmeniť predstavu o sebe a zásadne zmeniť vlastný životný štýl. Súčasťou liečby sú pochopiteľne aj krízy, počas ktorých presvedčenie klienta a účinnosť terapie kolíšu.

Do programu nášho zariadenia patria (ponuka služieb):

Liečebný režim a program v terapeutickej komunite sa opiera o liečebný potenciál a pôsobenie skupiny, ktorej procesy a dynamiku podporuje a reguluje terapeutický tím zložený z odborníkov pre oblasti psychiatrie, psychológie, pedagogiky a sociálnej práce. Komunita klientom v ktorejkoľvek časti režimu dňa umožňuje spoznávať sa, korigovať, napĺňať  a rozvíjať svoje emočné procesy, prejavy a potreby, kvalitu správania aj rozvoj myslenia a vyjadrovania sa. Neoddeliteľnou súčasťou programu sú pravidelné pracovné a športové záťažové aktivity.

Rozdelenie programu do fáz:

Pravidlá jednotlivých fáz – všeobecne:

 • Celková dĺžka pobytu v Resocializačnom centre MANUS sa pohybuje od 14 do 19 mesiacov, je rozdelená na 4 fázy a 2 podfázy: v rámci I. fázy rozlišujeme 0. fázu (prvé 2. týždne) a v rámci IV. fázy definujme V. fázu (4 – 7 mesiac).
 • Jednotlivé fázy rozdeľujú proces liečby podľa postupnosti procesov v jednotlivých oblastiach a náročnosti úloh, ktoré pred klientom ešte stoja.
 1. fáza: adaptačno – motivačná
 2. fáza : nápravno – výchovná
 3. fáza: sociálno – rehabilitačná
 4. fáza: reintegračná, jej súčasťou je 5. fáza – separačná

Predmet činnosti (cieľ resocializácie)

Hlavným cieľom dlhodobej liečby v terapeutickej komunite je úspešné zapojenie alebo znovu začlenenie sa klienta do bežného života. Po odchode z resocializačného centra by mal byť po istom čase a ďalšom doliečovaní pripravený nároky každodennosti zvládať a obstáť v nich bez zlyhaní, pri postupne sa zvyšujúcom komforte jeho spoločenského, rodinného a osobného života. V niektorých prípadoch však bude treba zabezpečiť istú mieru stabilnej podpory zo strany najbližšieho okolia alebo odborníkov a počítať aj s nevyhnutnými redukciami, čo sa výkonnosti a flexibility týka.

Cieľová skupina

Drogovo a inak závislí muži nad 18 rokov po skončení liečby (detox) na základe odporúčania psychiatra/adiktológa.

Kapacita(muži, ženy): 

15 mužov

Podmienky prijatia

 • odporúčanie psychiatra/adiktológa
 • vek od 16 rokov
 • ukončená povinná školská dochádzka
 • zdravotný stav, ktorý dovoľuje liečbu v resocializačnom zariadení

Finančná spoluúčasť:

V zmysle § 48 ods. 2 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. na úhradu nákladov za bývanie a stravovanie sa klient podieľa sumou 120 EUR za aktuálny mesiac. Klient v deň nástupu platí vstupný administratívny poplatok 70 EUR

Dĺžka trvania resocializačného programu

Optimálna dĺžka resocializačného pobytu je od 14 – 19 mesiacov

Profesijné zabezpečenie

Klienti majú možnosť vo vyššej fáze absolvovať rekvalifikáciu, dokončiť štúdium strednej školy, v poslednej fáze už aj stabilne pracovať. /

/Liečebný režim a program v terapeutickej komunite sa opiera o liečebný potenciál a pôsobenie skupiny, ktorej procesy a dynamiku podporuje a reguluje terapeutický tím zložený z odborníkov pre oblasti psychiatrie, psychológie, pedagogiky a sociálnej práce.

Program pre klientov po ukončení liečby:

Po riadnom ukončení pobytu môže bývalý klient pri zachovaní princípu abstinencie  pravidelne navštevovať Resocializačné centrum MANUS, rozvíjať svoje zdravé návyky a posilňovať svoje presvedčenie.

Obsah pracovnej terapie

Resocializačné centrum Manus vytvára priestor pre osvojenie si pracovných návykov hlavne formou ergoterapie a arteterapie. Zameriavame sa hlavne na:

 • údržbu zariadenia
 • remeselné práce (keramika, drevo, papier)
 • práca v záhrade
 • brigádnicke práce s jednoduchou náplňou

Denný harmonogram

Počas pracovného týždňa po budíčku klient absolvuje osobnú hygienu, rozcvičku, upratuje, zúčastňuje sa rannej skupiny, ergoterapie, relaxu, artetapie, spoločných aktivít, má osobné voľno, upratuje a absolvuje večernú skupinu. Časti programu sú oddelené krátkymi prestávkami, okrem tých, počas ktorých sa klienti spoločne stravujú.

Počas víkendu je program voľnejší, čo sa množstva častí liečebného programu týka, klienti si však vždy v sobotu upracú v celom zariadení (tzv. hospodársky deň), v nedeľu obyčajne absolvujú ľahkú kondičnú vychádzku (terénna terapia), prípadne návštevy rodinných príslušníkov, vychádzky a samozrejme priepustky (počas vyšších fáz).