Deň nástupu

 Podmienky prijatia  do resocializačného programu

 • vek od 18 rokov,
 • zdravotný stav, ktorý dovoľuje účasť na resocializačnom programe,
 • aktuálne a písomné odporúčanie psychiatra na zaradenie do resocializačného programu (môže byť súčasťou prepúšťacej správy),
 • písomné odporúčanie kurátora pre plnoleté fyzické osoby (pôsobí na príslušnom ÚPSVaR na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu klienta, kurátor musí mať pred vystavením odporúčania k nahliadnutiu odporúčanie psychiatra, inak odporúčanie nevystaví),
 • zabezpečený príjem – dávka v hmotnej núdzi, dôchodok (minimálne podaná žiadosť o dávku v hmotnej núdzi).

So sebou si prineste

 • občiansky preukaz,
 • preukaz poistenca,
 • zdravotnú dokumentáciu (ak to nie je možné vyžiada si náš všeobecný lekár od aktuálneho všeobecného lekára)

Úhrada za pobyt

V deň nástupu klient uhrádza:

 • mesačný poplatok: vo výške dávky v hmotnej núdzi pre jednotlivca alebo jej alikvotnú časť
 • po nástupe do resocializačného programu bude mať klient, ktorý poberá dávku v hmotnej núdzi nárok na ochranný príspevok

Záujemcom o absolvovanie programu odporúčame, aby si priniesli

 • lieky ( v prípade, ak užívate) na prvé dni pobytu,
 • osobnú hygienu,
 • oblečenie (domáce, turistické, pracovné, do teplého aj chladného počasia, dáždnik, domácu, vychádzkovú a pracovnú protišmykovú obuv ),
 • športové tenisky s podrážkou, ktorá je vhodná na palubovku do telocvične,
 • písacie potreby, 2x veľký zošit A4, pastelky,
 • peniaze pre vlastnú potrebu,
 • budík,
 • príbor a obal na príbor,
 • šálku.

Ak máte nejakú špecifickú požiadavku alebo potrebu, opýtajte sa nás a konzultujte mailom alebo telefonicky.

Zdravotná starostlivosť je v Resocializačnom centre MANUS zabezpečená u všeobecného a akéhokoľvek odborného lekára. Psychiatrická starostlivosť je zabezpečovaná ambulantne.

Ďalej odporúčame, aby si záujemcovia o resocializačný program vybavili všetky neodkladné úradné, pracovné a zdravotné záležitosti, ktoré sú spojené hlavne s dávkou v hmotnej núdzi, s inými dávkami, invalidným dôchodkom, vyšetrením u obvodných, alebo odborných lekárov.

Kontakt
Resocializačné centrum MANUS
Blažeja Bullu 4828/15
036 08 Martin
Mobil: 0915 844 102
mail: ozmanus@gmail.com
https://www.facebook.com/MANUS Resocializačné stredisko
webová stránka: www.ozmanus.sk
Žiadosti prijímame poštou, mailom a tiež telefonicky.

Tešíme sa na prípadnú spoluprácu!