Základné informácie

Konkrétna ponuka

Čo Ti Terapeutická komunita môže poskytnúť?

Od prvého okamihu predovšetkým bezpečné prostredie bez návykových látok, v ktorom nebudeš vystavený fyzickému ani psychickému nátlaku, núdzi, diskriminácii, znevažovaniu ani ponižovaniu. V bezpečnom a chránenom prostredí máš prostredníctvom liečebného spoločenstva lepšie spoznať sám seba, vyrovnať sa sám so sebou, prijať seba samého a naučiť sa čestne aj účinne spolupracovať s druhými. Popri nevyhnutnom zbavovaní sa ťažoby a nefunkčných zvykov a postojov z minulosti sa Ti tak v chránenom prostredí otvára priestor aj pre osobnostný rast, zrenie, dospievanie – a o to ide.

 • Liečebný režim a program v Terapeutickej komunite sa opiera o liečebný potenciál a pôsobenie skupiny, ktorej procesy a dynamiku podporuje a reguluje Terapeutický tím zložený z odborníkov pre oblasti psychológie, psychiatrie, pedagogiky a sociálnej práce. Komunita Ti v ktorejkoľvek časti režimu dňa umožňuje spoznávať sa, korigovať, napĺňať a rozvíjať svoje emočné procesy, prejavy a potreby, kvalitu správania aj rozvoj myslenia a vyjadrovania sa.
 • Neoddeliteľnou súčasťou resocializačného programu sú pravidelné pracovné a športové záťažové aktivity.
 • Patričnú váhu kladieme aj na vhodnú a odborne založenú spoluprácu s rodinou a blízkymi Okrem mladistvých klientov má každý dospelý klient právo byť dopredu informovaný alebo priamo účastný na komunikácii s jeho rodinou aj blízkymi osobami. Inak povedané – Ty si centrom nášho záujmu, našim cieľom je Ti pomôcť stabilizovať, obnoviť alebo ďalej rozvíjať zdravé rodinné a osobné vzťahy.
 • U nás pracujeme v mužskej komunite mestského typu, s maximálnym počtom 15 klientov. Optimálna dĺžka resocializačného pobytu je od 14 – 19 mesiacov. Po jej aktívnom a dôslednom absolvovaní máš nepomerne väčšiu nádej dlhodobo v živote prosperovať a tešiť sa zo života bez návratu do závislosti. Po skončení pobytu môžeš ako abstinent pravidelne navštevovať Resocializačné centrum Manus a upevňovať tak nielen svoje zdravé návyky a presvedčenie.
 • Spoznať, pochopiť a prijať to, ako funguje resocializačný proces Ti umožní liečbu svojej vážnej a zákernej choroby lepšie zvládnuť. Budeš tak oporou nie len sebe, ale aj ostatným klientom. Smutnou pravdou však ostáva, že drvivá väčšina predčasných odstúpení z liečby končí recidívou a ďalším zhoršením osobnej, zdravotnej, rodinnej aj spoločenskej situácie takéhoto klienta. Začiatok býva naozaj najťažší – od teba stačí najprv „len“ pevné rozhodnutie k liečbe a rešpekt k pravidlám. Komunita Ťa podporí v ťažších chvíľach, ale aj pri objavovaní zdravých obrán a rozvoji Tvojich silných stránok. Dá sa to zvládnuť – určite.

Spočiatku Ťa môžu trápiť najmä tieto problémy:

 • otvorene vyjadrovať pocity, prezentovať a obhajovať svoje názory na skupinách,
 • doznievajúce chute na drogy/alkohol, viac alebo menej intenzívne a obťažujúce,
 • zvyknúť si a dôsledne rešpektovať režim dňa,
 • prijať nároky a tlak programu – tlak má tréningovú funkciu, napomáha k zmene,
 • akceptovať spoluprácu, skúsenosti, odbornosť, autoritu, účinnosť (členov terapeutického tímu, klientov, externých odborníkov, samotnej metódy Terapeutickej komunity),
 • nedoriešené a boľavé problémy z minulosti – z rodiny, práce, priateľstva, zdravotnej, materiálnej a právnej oblasti,

Základné pravidlá

 1. Abstinencia – od drog, alkoholu, hazardu, klamstva, podvodného jednania, drogových/alkoholových zvykov a rečí: Zákaz viesť medzi klientmi reči o drogách a alkohole, ak to nie je za účasti člena Terapeutického tímu, príp. na skupine. Klient je na požiadanie člena Terapeutického tímu povinný sa podrobiť kontrole moču, dychu alebo osobných vecí; osobné veci musí člen Terapeutického tímu kontrolovať za prítomnosti dotyčného klienta, v prípade neodkladnej potreby aj iného klienta.
 2.  Zákaz fyzickej, psychickej aj slovnej agresivity, nátlaku a manipulácie: Kultúra resocializácie odmieta akékoľvek silové alebo vedome manipulatívne riešenia, ako aj všetky zmienky či náznaky porušovania ľudských práv a diskriminácie na základe pohlavia, etnicity, náboženskej alebo inej orientácie.
 3. Zákaz nadväzovania sexuálnych a partnerských vzťahov počas trvania resocializačného programu: Zákaz intímnych vzťahov a sexuálnych kontaktov medzi členmi komunity. Intenzívny vzťah dvoch ľudí liečiacich sa z drogovej/alkoholovej závislosti je rizikový kvôli hrozbe predčasného odchodu z resocializačného procesu a opätovného užívania drog/alkoholu. Intímne vzťahy medzi členmi komunity tiež väčšinou zaťažujúco až negatívne ovplyvňujú otvorenosť a dôveru už v rámci liečebného spoločenstva, čo komunitu zväčša oberá o jej dynamiku a liečebné pôsobenie. Liečba je náročná a človek sa často chce skryť do blízkeho vzťahu, aby nemusel riešiť problémy, kvôli ktorým do resocializácie prišiel, nepríjemné pocity a výzvy, ktoré v resocializačnom centre práve zažíva a celá terapia sa týmto pádom častejšie skôr komplikuje a šance na úspech sa znižujú. Ani partnerský či manželský život by nemali konkurovať liečebnému programu, rozvíjať nové partnerské vzťahy zo zariadenie je však ešte rizikovejšie. Tiež tu platí aj zákaz konzumácie pornografie v akejkoľvek forme.
 4. Rešpekt a spolupráca pri realizácii liečebného programu: Liečba v komunite je Tvojím dobrovoľným rozhodnutím. Jednoducho povedané, Resocializačné centrum Ti ponúka určitý spôsob liečby. Aby liečba mohla byť úspešná, budeme od Teba požadovať prijatie pravidiel a systému liečby a rešpekt k odporúčaniam členov Terapeutického tímu. Všetko aj preto, že si tu v spoločenstve s ostatnými a Tvoje správanie tu, v Terapeutickej komunite, sa dotýka všetkých. Porušenie Základných pravidiel v rámci ich závažnosti po zvážení riešime vylúčením, podmienečným vylúčením, poklesom vo fáze, predĺžením pobytu v danej fáze, odobratím Priepustky alebo dočasnou izoláciou klienta. Určite sa však nemusíš obávať, že budeš obeťou zlovôle – najväčší nepriateľ sa skrýva v našom vnútri.