Žiadosť o prijatie

Žiadosť o prijatie do resocializácie môže klient podať kedykoľvek, v ideálnom prípade dva  týždne pred ukončením liečby v centrách drogových závislostí v spolupráci so sociálnym pracovníkom. Forma podania žiadosti môže byť písomná (list, mail) aj telefonická (záznam spracuje zamestnanec centra).

Do žiadosti je vhodné popísať motiváciu s akou klient nastupuje do nášho zariadenia