Resocializačný program

Centrum pre dieťa a rodinu MANUS

(Základný dokument centra zhrňujúci postup činnosti práce s klientom)

Prílohu resocializačného programu tvorí dokument „Manuál“

Vypracoval odborný tím centra MANUS:

Mgr. Barbora BREZOVSKÁ,

Mgr. Iveta HNILICOVÁ,

PhDr. Milina BUBENÍKOVÁ, PhD.

Resocializačný  program centra MANUS je vypracovaný v súlade so zákonom 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 103/2018, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov

 

Kontaktná adresa centra

Blažeja Bullu 4828/15, 036 08 Martin-Priekopa

Telefonický kontakt: +421 915 844 102

Ďalšie kontaktné údaje: kontaktný  formulára na webovej stránke www.ozmanus.sk alebo mailová adresa ozmanus@gmail.com

Centrum je možné kontaktovať 7 dní v týždni v čase od 08.00 hod do 18.00 hod, v prípade záujmu o osobný kontakt je ideálne termín vopred dohodnúť telefonicky prípadne mailom.

 

Adresa miesta vykonávania resocializačného programu

Resocializačný program Centra Manus sa vykonáva na adrese Blažeja Bullu 4828/15, 036 08 Martin – Priekopa

Cieľová skupina centra

Centrum vykonáva resocializačný program pre  plnoleté fyzické osoby – mužov vo veku od 18 rokov, ktorí absolvovali liečbu závislosti v zdravotníckom zariadení,  minimálne ústavnú detoxikáciu a na zaradenie do resocializačného programu majú

 • písomné odporúčanie lekára v špecializovanom odbore psychiatria
 • písomné odporúčanie miestne príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – kurátora pre plnoleté fyzické osoby

Do programu prijímame osoby so syndrómom látkových aj nelátkových závislostí, prípadne škodlivého užívania a problémového správania, s ďalšou diagnózou, klientov s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, klientov s hepatitídou typu C.

Podmienky prijatia do centra

Zaradenie do resocializačného programu centra má niekoľko podmienok:

 • vek od 18 rokov
 • absolvovaná liečba závislosti v zdravotníckom zariadení (minimálne ústavná detoxikácia)
 • písomné odporúčanie lekára v špecializovanom odbore psychiatria
 • písomné odporúčanie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately príslušného úradu práce, sociálnych  vecí a rodiny (kurátor pre plnoletú fyzickú osobu)
 • minimálne podaná žiadosť o dávku v hmotnej núdzi na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • podanie žiadosti o zaradenie do programu (písomne, mailom, telefonicky – spísaním 

       úradného záznamu so zamestnancom centra, osobne),

 • poskytnutie súhlasu na prehliadku osobných vecí počas resocializácie,
 • dobrovoľný nástup, ochota spolupracovať a podstúpiť dlhodobý program.

Dôvody vylučujúce vykonávanie resocializačného programu

 • somatické alebo  psychiatrické ochorenie, ktoré zo svojej podstaty znemožňuje účasť na resocializačnom programe
 • jazyková alebo iná komunikačná bariéra
 • prítomnosť infekčného ochorenia
 • neposkytnutie súhlasu s kamerovým monitorovaním spoločenských priestorov (v súkromnej zóne klientov sa monitorovací kamerový systém nenachádza)
 • neposkytnutie súhlasu klienta s prehliadkou osobných vecí počas trvania resocializácie

Počet miest v centre a opis priestorov centra

Celkový počet miest v centre je 15 (slovom pätnásť).

Centrum je zriadené v jednej budove, priestory sú dlhodobo prenajaté v zmysle zmluvy o nájme od mesta Martin.  Objekt je dvojpodlažný, nepodpivničený, prístupová komunikácia k hlavnému vchodu je zo severnej strany.

Objekt je napojený na verejné inžinierske siete (voda, kanalizácia, elektrická energia). Príprava TÚV je riešená elektrickým bojlerom, vykurovanie priestorov je riešené centrálne v rámci celého objektu. Vetranie je priame /oknami a nútené /ventilátormi.

Na prízemí budovy sa nachádzajú spoločenské priestory, kde sa prevažnú časť dňa realizuje resocializačný program centra a kde prebieha hlavná časť denných aktivít, vrátane voľnočasových.

Na prízemí sa ďalej nachádza vstupná chodba, sklad potravín, šatníkový priestor, hygienické zariadenie pre návštevy, práčovňa, sklad použitej bielizne, jedáleň, hlavná kancelária, oddychová miestnosť, miestnosť pre odkladanie pracovného náradia, posilňovňa, terasa a kuchyňa. Kuchyňa slúži na prípravu raňajok a večerí a ako výdajňa stravy obedov. Kuchyňa je vybavená dvojdielnym drezom na umývanie bieleho riadu, dvojdielnym drezom a umývadlom na umývanie rúk s prívodom tečúcej studenej a teplej vody.

Prvé poschodie slúži ako obytný priestor a súkromná zóna klientov. Prístup naň majú výlučne klienti a zamestnanci centra, návštevy toto súkromie rešpektujú. Na poschodí sa nachádza šesť plne vybavených izieb s kapacitou 15 lôžok, relaxačná miestnosť s televízorom a DVD prehrávačom, vybavená senzorickými pomôckami pre metódu snoezelen, kúpeľňa s toaletami a horná terasa, ktorá najmä v letných mesiacoch slúži ako zóna oddychu a relaxu. Na tomto poschodí sa nachádza aj izba s jedným lôžkom, ktorá slúži klientom ako „izolačná“ výlučne v prípade vírusového ochorenia  a ochrany zdravia ostatných klientov.

Vonkajšie okolie zariadenia tvorí rozľahlá oplotená záhrada, rozdelená na časť pre záujmovú a  športovú činnosť a časť pracovnú, ktorá slúži na pestovanie zeleniny, byliniek a okrasných rastlín. V prvej časti záhrady je vybudovaná lezecká stena, petangové ihrisko, sedenie na oddych a relax, priestor ponúka možnosti hrania loptových športov, tenisu, bedmintonu a pod.

Podmienky osobnej hygieny a zachovanie súkromia

Zariadenie je rozdelené na dve časti. Na prízemí sa nachádzajú spoločenské priestory, v ktorých prebieha prevažná časť resocializačného a denného programu.  Prvé poschodie slúži ako obytný priestor a  súkromná zóna klientov. Pre účely osobnej hygieny sa na tomto poschodí sa nachádza kúpeľňa (3 sprchovacie kúty) a toalety (2 toalety a 2 pisoáre). Kúpeľňa a toalety sú uzamykateľné. Klienti majú nepretržitý prístup do práčovne a k praniu, za ktorú je zodpovedný jeden z klientov, povinnosť 1 krát týždenne vymieňať posteľné prádlo, v zariadení pravidelne prebieha dezinfekcia. Na dodržiavanie podmienok osobnej  hygieny a sebaobsluhy sa dôsledne dbá.

Súkromie klientov a ich právo na súkromie je v zariadení vysoko rešpektované v rámci možností práce s cieľovou skupinou a dodržiavania všetkých základných ľudských práv. V hornom, obytnom  trakte sa nachádza 6 izieb (1x 1-lôžková, 2x 2-lôžková, 1x 4 lôžková, 2x 3-lôžková, spolu 15 lôžok). Každá izba je plnohodnotne vybavená, klienti majú svoju skriňu, nočný stolík, lampu, možnosť mať malé rádio, v každej izbe sa nachádzajú písacie stoly. Klienti majú možnosť dispozíciu izby prispôsobiť si svojím potrebám na čas pobytu.

Do horného traktu  majú prístup výlučne klienti a službukonajúci personál. Rodinný príslušníci a blízke osoby sa v čase návštevy zdržiavajú na prízemí vo vyhradených priestoroch, v letných mesiacoch majú k dispozícii aj záhradu. Platí zásada, že do izieb klientov sa klope a do tohto priestoru zamestnanci a iní klienti vstupujú iba za prítomnosti klienta, ktorý izbu obýva. Každý klient má navyše k dispozícii uzamykateľnú skrinku a možnosť uschovať si cennú vec (napr. hodinky, mobil, tablet, notebook) do trezoru zariadenia. Zariadenie o tom s klientom spíše dohodu o úschove.

Výlučne v  prípade podozrenia z prítomnosti návykovej látky, krádeže v izbe klienta je dotyčný požiadaný o spoluprácu pri podrobení sa prehliadke osobných vecí za účelom garancie  „bezpečného a chráneného prostredia“ pre všetkých klientov.  Takúto prehliadku robí zamestnanec centra iba za prítomnosti tohto klienta a s jeho súhlasom. Do osobných vecí klienta zamestnanec nevstupuje, požiada klienta, aby povykladal svoje osobné veci na určené miesto. Pri takejto prehliadke je pasívne prítomná tretia osoba z radov vyšších fáz klientov v roly svedka tak na strane klienta ako aj zariadenia. Neposkytnutie súhlasu môže byť považované za dôvod na ukončenie vzájomnej spolupráce.

Spoločenské priestory zariadenia sú monitorované kamerou ako súčasť bezpečia klientov. Zariadenie je viditeľne označené. Pri prijímacom procese je o kamerovom systéme informovaný každý klient, ktorý zároveň poskytuje písomný súhlas s kamerovým monitorovaním.  V prípade neposkytnutia takéhoto súhlasu nie je nástup do resocializačného programu možný. O kamerovom systéme sú informovaní aj rodinný príslušníci, blízke osoby klientov a tiež návštevy zariadenia. Kamerový systém spĺňa všetky podmienky ochrany osobných údajov.

Počet zamestnancov centra a štruktúra pracovných miest

Aktuálny počet zamestnancov centra je 9, z toho u 3 zamestnancov na ustanovený týždenný pracovný čas, u ostatných zamestnancov na kratší pracovný čas ustanoveného týždenného pracovného času a na dohodu o vykonaní práce.

Odborný tím centra budú od 01.01.2019 tvoriť:

Ostatní zamestnanci skupiny

 • vychovávateľ a zodpovedná osoba v  pracovnom pomere na kratší pracovný čas v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času (polovičný úväzok)
 • pedagóg v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (celý úväzok)
 • andragóg v  pracovnom pomere na kratší pracovný čas v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času (polovičný úväzok)
 • pedagóg v pracovnom pomere na kratší pracovný čas v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času (polovičný úväzok)
 • pomocný personál v pracovnom pomere na kratší pracovný čas v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času (polovičný úväzok)

Prehľad zamestnancov centra k 01.01.2019

      Funkcia v centre   Stupeň vzdelania Pracovný pomer od 01.01.2019
1.   štatutár, andragóg II. stupeň VŠ 0,5 úväzok
2.   zodpovedná osoba, vychovávateľ II. stupeň VŠ 0,5 úväzok
3.   sociálny pracovník, koordinátor II. stupeň VŠ plný úväzok
4.   sociálny pedagóg II. stupeň VŠ plný úväzok
5.   psychológ III. stupeň VŠ 0,5 úväzok
6.   pedagóg II. stupeň VŠ plný úväzok
7.   pedagóg II. stupeň VŠ 0,5 úväzok
8.   špeciálny pedagóg II. stupeň VŠ 0,5 úväzok
9.   pomocný personál Úplné stredné s maturitou 0,5 úväzok

Zodpovedná osoba v centre:

 • garantuje odbornosť resocializačného programu,
 • vykonáva kontrolnú činnosť súvisiacu s dodržiavaním resocializačného programu a akreditácie,
 • metodicky riadi, usmerňuje a vykonáva kontrolnú činnosť u zamestnancov centra,
 • zabezpečuje implementáciu platných právnych prepisov do praxe a prípadných zmien v legislatíve,
 • spoločne so štatutárom centra zastupuje centrum Manus pred štátnymi orgánmi a spolupracujúcimi organizáciami 

Sociálny pedagóg v centre:

 • plánuje, zabezpečuje a vyhodnocuje sociálnoprávne činnosti súvisiace s prijatím, pobytom a odchodom klienta a vedením jeho spisovej dokumentácie,
 • plánuje, zabezpečuje a vyhodnocuje spoluprácu s inštitúciami a organizáciami
 • participuje na tvorbe individuálneho resocializačného plánu a sleduje napĺňanie cieľov jednotlivých častí tohto plánu
 • zabezpečuje vedenie skupiny klientov – nácvikovej, organizačnej, tematickej, samoriadiacej – s využitím škály komunikačných, socializačných, umeleckých a relaxačných techník a postupov; v spolupráci so psychológom organizuje skupinové rodinné poradenstvo,
 • plánuje a zabezpečuje pracovné činnosti klientov s využitím škály komunikačných, aktivizačných, motivačných a socializačných techník a postupov,
 • zabezpečuje realizáciu záujmovej, športovej, kultúrnej  činnosti klientov a voľnočasových aktivít
 • zabezpečuje a hodnotí dodržiavanie denného režimu; podieľa sa na hodnotení a vyhodnocovaní plnenia individuálnych resocializačných plánov,
 • vedie a písomne zaznamenáva a vyhodnocuje dianie komunite.

Pedagóg a andragóg v centre:

 • plánuje a realizuje  výchovnú, vzdelávaciu kultúrnu a záujmovú činnosť klientov,
 • zabezpečuje, hodnotí a vyhodnocuje dodržiavanie denného režimu,
 • zabezpečuje plnenie individuálnych resocializačných úloh,
 • zabezpečuje nácvik pracovných zručností s využitím škály komunikačných, aktivizačných, motivačných a socializačných techník a postupov,
 • zabezpečuje vedenie skupiny klientov – nácvikovej,  edukačnej, tematickej, hodnotiacej, organizačnej – s využitím škály aktivizačných, motivačných, komunikačných, socializačných, umeleckých a relaxačných techník a postupov;
 • skúma možnosti a zabezpečuje ukončenie vzdelania klientov
 • zabezpečuje vzdelávanie klientov, účasť na rekvalifikácii
 • organizuje vzdelávacie aktivity
 • vedie a písomne zaznamenáva dianie v komunite

Psychológ v centre:

 • plánuje, zabezpečuje a vyhodnocuje individuálne a skupinové psychologické poradenstvo
 • zabezpečuje vedenie skupiny klientov – nácvikovej, interakčnej, zážitkovej – s využitím škály psychologických techník a postupov; hodnotí prístup klientov,
 • plánuje, organizuje a vyhodnocuje skupinové rodinné poradenstvo,
 • v spolupráci so sociálnym pracovníkom zostavuje individuálny resocializačný plán klienta, vyhodnocuje jeho plnenie
 • realizuje a vyhodnocuje psychologickú diagnostiku klientov, zabezpečuje interpretáciu výsledkov, informuje o zisteniach a navrhuje možné prístupy.

Sociálny pracovník v centre:

 • je zodpovedný za prijímací proces klienta a jeho priebeh
 • plánuje, zabezpečuje a vyhodnocuje sociálnoprávne činnosti súvisiace s prijatím, pobytom a odchodom klienta a vedením jeho spisovej dokumentácie,
 • je zodpovedný za tvorbu individuálneho resocializačného plánu
 • komunikuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 • plánuje, zabezpečuje a vyhodnocuje spoluprácu s inštitúciami a organizáciami
 • zabezpečuje vedenie skupiny klientov – nácvikovej, samoriadiacej, organizačnej, tematickej – s využitím škály komunikačných, socializačných, umeleckých a relaxačných techník a postupov; v spolupráci so psychológom je zodpovedný za obsahovú náplň rodinného poradenstva
 • plánuje a zabezpečuje nácvik pracovných zručností klientov s využitím škály komunikačných, aktivizačných, motivačných a socializačných techník a postupov,
 • plánuje záujmovú a kultúrnu činnosť klientov,
 • zabezpečuje a hodnotí dodržiavanie denného režimu; podieľa sa na hodnotení a vyhodnocovaní plnenia individuálnych resocializačných plánov,
 • vedie a písomne zaznamenáva dianie v komunite, navrhuje prijatie opatrení za porušovanie pravidiel

Pedagóg s terapeutickým výcvikom

 • plánuje, zabezpečuje a vyhodnocuje individuálnu a skupinovú prácu
 • zabezpečuje vedenie interakčnej a zážitkovej skupiny klientov
 • v spolupráci so sociálnym pracovníkom a psychológom plánuje, organizuje a skupinové rodinné poradenstvo,
 • realizuje a vyhodnocuje diagnostiku klientov, zabezpečuje interpretáciu výsledkov, informuje o zisteniach a navrhuje možné prístupy

Priebeh prijatia plnoletej fyzickej osoby na vykonávanie resocializačného programu v centre a opis spôsobu oboznámenia plnoletej fyzickej osoby s resocializačným programom 

Prijímací proces klienta v centre je prvým najdôležitejším krokom k úspešnej spolupráci. Za prijímací proces klienta je v centre zodpovedný pracovník na pozícii sociálneho pracovníka. Trvá spravidla niekoľko hodín a klientovi sa plnohodnotne po celú dobu venuje zamestnanec centra  – sociálny pracovník zodpovedný na prijímanie klientov. Proces má niekoľko fáz.

Prvým krokom, ktorý klient zrealizuje ešte pre osobným nástupom do centra je podanie žiadosti  na  zaradenie do resocializačného programu. Vzor žiadosti sa nachádza na webovom sídle zariadenia www.ozmanus.sk, akceptovaná je však akákoľvek forma písomnej žiadosti. Klient môže svoju žiadosť o zaradenie do resocializačného programu podať aj telefonicky prostredníctvom spísania úradného záznamu zo strany zariadenia. Žiadosť tiež môže byť podaná mailom alebo osobne. Klient má možnosť pred definitívnym rozhodnutím sa o svojom nástupe zariadenie navštíviť s akoukoľvek blízkou osobou, rodinným príslušníkom, sociálnym pracovníkom, klásť otázky, zoznámiť sa s prostredím, podmienkami, základnými pravidlami, čo by mu malo pomôcť utvrdiť sa o  správnosti svojej voľby a rozhodnutia.  Takýto krok je veľmi vítaný.

V deň nástupu klienta sa prijímací proces začína osobným pohovorom, ktorý vedie sociálny pracovník.

Osobný pohovor je zameraný  je na zisťovane miery motivácie klienta, stručnej rodinnej anamnézy, kontaktných osôb, špecifických požiadaviek, korekciu špecifických predstáv klienta. Klient má priestor na kladenie otázok, prehliadku zariadenia. Sociálny pracovník v tejto fáze vysvetlí klientovi filozofiu a ciele resocializácie a zariadenia ako takého.

Ak po takto vykonanom osobnom pohovore klient alebo sociálny pracovník zistia, že centrum nie je vhodným zariadeným pre dotyčného klienta, je povinnosťou zariadenia, v prípade, že sa jedná o klienta bez bývania alebo rodinnej a inej podpory preukázateľne sprostredkovať klientovi iný druh zariadenia, prípadne ho napojiť na rodinu, obec, mesto, kurátora pre dospelých a pod.

Po osobnom pohovore sa prechádza do fázy oboznamovania sa s resocializačným programom  a tzv. „manuálom“. Ide o podrobne rozpracované zásady a pravidlá fungovania spolupráce vyplývajúce z jednotlivých fáz resocializačného programu, práv klientov, kardinálnych pravidiel, bodovacieho systému a systému odmeňovania prípadne sankcií za porušovanie dohodnutých pravidiel centra. Manuál má každý klient počas celého pobytu u seba.

Klient prechádzajúci prijímacím procesom je týmto materiálom stručne prevedený sociálnym pracovníkom, má možnosti pýtať si vysvetlenia. Po tomto kroku obdrží tieto podklady a má vyhradený  dostatočný čas, aby sa s ich obsahom oboznámil tento krát sám.  Jeho úlohou v tejto fáze je prečítať si  resocializačný program a Manuál centra a v prípade nejasností si robiť písomné výpisky.

Ďalším krokom prijímacieho procesu je druhý osobný pohovor sociálneho pracovníka s klientom. Účelom tohto pohovoru na strane sociálneho pracovníka je overiť, či klient dostatočne porozumel  programu a manuálu a  na strane klienta je to priestor na vyjasnenie prípadných otázok, obáv a pod.

Po takto absolvovanom oboznámení sa s fungovaním a pravidlami centra a uistení sa klienta  nastáva tzv. administratívna fáza, preberanie dokladov a liekov zo strany klienta a podpis „Dohody o poskytovaní resocializačného programu“.

Dohoda obsahuje označenie zmluvných strán, druh služby, rozsah poskytovania služby, miesto a čas poskytovania služby, výšku úhrady, dôvody ukončenia spolupráce, dobu platnosti dohody. Klient má dostatočný čas k preštudovaniu dohody, môže požiadať o doplnenie dohody.

Náležitosti dohody o resocializácii:

– strany uzatvárajúce dohodu  – príjemca (klient) a poskytovateľ služby (centrum)

– miesto výkonu a poskytovania resocializačného programu

– záväzky poskytovateľa resocializačného programu

– spôsob zabezpečenia zdravotnej starostlivosti zo strany poskytovateľa

– doba platnosti dohody o resocializácii

– výška a spôsob úhrady za vykonávanie resocializačného programu

– záväzky príjemcu služby

– podmienky odstúpenia od dohody

– pravidlá podávania sťažností

– prílohy dohody

– záverečné ustanovenie

Písomnú súčasť dohody tvoria prílohy:

 • základné práva a povinnosti klienta
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • prehlásenie o oboznámení s resocializačným programom centra, individuálnym    

      resocializačným plánom  a pravidlami zariadenia

 • súhlas s monitorovaním spoločenských priestorov prostredníctvom kamerového 

      systému

 • prehlásenie klienta o prevencii šírenia infekčných chorôb
 • zmluva o prípadnej úschove cenných vecí
 • poučenie o bezpečnostných predpisoch a prvej pomoci.

Po uzatvorení  dohody s klientom sa vstupuje do poslednej fázy prijímacieho procesu a to k nahliadnutiu  do osobných vecí klienta za účelom zachovania bezpečného a chráneného prostredia a k toxikologickému screeningu na látky neprípustné v komunite. Oba akty prebiehajú so súhlasom klienta a nahliadnutie so osobných vecí v jeho prítomnosti. Po týchto úkonoch sa klient zoznámi s kontaktnou osobou z radov klientov tretej alebo štvrtej fázy, ktorá ho bude sprevádzať časťou adaptačnej fázy resocializačného procesu. Následne je zvolané krátke mimoriadne stretnutie, na ktorom je nový klient uvítaný v zariadení a na ktorom prebehne krátke vzájomné predstavenie sa klientov. Po tomto sa klient ubytuje a do programu sa začleňuje plnohodnotne nasledujúci  deň po prijatí.

Opis odborných metód práce s plnoletými fyzickými osobami, pre ktoré sa v centre vykonáva resocializačný program podľa jednotlivých fáz resocializačného programu

Štyri  fázy rozdeľujú resocializačný program podľa postupnosti procesov nápravy a zmeny v 4 životných oblastiach:

 • sebaúčinnosti (edukačnej),
 • voľnočasovej,
 • pracovnej,
 • spoločenskej (extramurálnej),

ako aj podľa náročnosti a zložitosti úloh a cieľov, ktoré pred klientom v danej fáze stoja.

Pri riešení úloh a dosahovaní cieľov v jednotlivých fázach sa môže klient oprieť o odbornú pomoc alebo  podporu členov resocializačného tímu.

V resocializačnom programe sú špecifikované procesy komplexného, koordinovaného, kontinuálneho, systematického a adresného ovplyvňovania klientovho správania prostredníctvom vybraných odborných metód a foriem práce, ktoré sa v jednotlivých fázach procesu čiastočne odlišujú. Trvalou metodickou jednotkou resocializačnej komunity je denný režim a princíp chráneného prostredia, využíva sa sociálna evidencia počas trvania celého programu. S klientom sa počas trvania celého programu pracuje individuálne a skupinovo.

Resocializačný program je zameraný na nápravu a zmenu životného štýlu klienta. Cieľom je dosiahnutie takej miery nápravy a zmeny (šírka, hĺbka, trvácnosť), aby bol klient po opustení chráneného prostredia a podporného spoločenstva pripravený na postupné zvládanie zložitosti a dynamiky bežného života bez izolácie, vŕšenia problémov a opakovaných zlyhaní.

Optimalizovaná dĺžka I. fázy sú 4 mesiace, II. fázy – 4 mesiace, III. fázy 4 mesiace, IV. fázy – 6 mesiacov; v prípade stagnácie, excesov alebo regresu môže byť proces predĺžený celkovo max. o 4 mesiace.

 • V I. fáze (inkubačnej – adaptačnej – motivačnej) sú najčastejšie používané metódy spoločných skupinových činností pracovného, umeleckého a športového charakteru, individuálnych informačných, podporných a diagnostických pohovorov; dominujú metódy motivačné, diagnostické a stabilizačné, sociálna diagnostika a zisťovanie, riadený individuálny a skupinový rozhovor, pozorovanie. V tejto fáze sa klientovi snažíme poskytnúť maximum informácií o celej komunite a jej princípoch a podporovať ho v snahe o zapojenie sa do aktívnej účasti na dianí v resocializačnej komunite. Nie zriedka sa v tejto fáze používajú aj metódy krízovej intervencie.
 • V II. fáze (nápravno – výchovnej) dominujú metódy dialogické, analytické, klasifikačné, fixačné, korekčné, aktivizačné. Klient dostáva individuálne úlohy edukačného charakteru, absolvuje individuálne psychologické poradenstvo, absolvuje prvé rodinné poradenstvo, prebieha nácvik sociálnych zručností, klient dokáže ťažiť z pozitívnych vzorov. Počas vychádzok a priepustiek klient samostatne demonštruje svoju snahu, prezentuje a upevňuje dosiahnuté výsledky. V tejto fáze je klient vnútorne najzraniteľnejší, časté sú preto mnohé konfrontácie, najmä pri pokuse o návrat k starým vzorcom správania pri riešení záťažových situácií. Využíva sa už priama konfrontácia, nácvik „nového“ správania. Klient pravidelne absolvuje individuálne psychologické poradenstvo a skupinové sociálne poradenstvo.

Aj preto je v tomto období dôležité komunikovať s rodičmi a blízkymi osobami.

 • V III. fáze (sociálno – rehabilitačnej) sú dôležité metódy preberania zodpovednosti, riešenia problémov, plánovania, precvičovania a zdokonaľovania nových zručností a postojov. Počas vychádzok a priepustiek klient samostatne demonštruje, obhajuje a upevňuje svoje výsledky a rozvíja svoje možnosti. Stále je využívané individuálne aj skupinové psychologické a sociálne poradenstvo. Aj počas III. fázy potrebuje klient pravidelnú spätnú väzbu a je preto vo vybraných parametroch pravidelne klasifikovaný.
 • Vo IV. fáze (reintegračno – separačnej) výrazne ustupuje metóda spoločných skupinových činností, dominuje metóda samostatnej práce, separácie od väčšiny skupinových činností, rastie význam stabilizačných aj motivačných opatrení. Počas vychádzok a priepustiek klient samostatne aplikuje, overuje, optimalizuje a ďalej rozvíja svoje nové zručnosti a postoje.

Individuálne úlohy a odporúčania ako metóda práce

Každý klient v rámci individuálneho resocializačného programu zároveň priebežne dostáva konkrétne individuálne odporúčania a stabilizačné a rozvojové úlohy (pracovná- napr. rajón navyše, práca v záhrade, výpomoc,  umelecká činnosť – kresba, práca s hlinou, prednes poézie.., edukačná –  samoštúdium, príprava referátov, čítanie dennej tlače a beletrie, pohybová – behanie, prechádzka, posilňovňa), ich plnenie resp. neplnenie sa počas trvania fázy sleduje, zaznamenáva a vyhodnocuje. Po podaní písomnej žiadosti zo strany klienta o prestup do vyššej fázy je splnenie týchto úloh a odporúčaní jednou z podmienok prestupu do vyššej fázy a je súčasťou písomného záznamu z prestupu.

Kritériá prechodu medzi jednotlivými fázami resocializačného programu

Po uplynutí určeného času fázy a splnení formálnych náležitostí (podať žiadosť, napísať úvahu) predstúpi klient pred členov resocializačnej komunity a na hodnotiacej – prestupovej – skupine prednesie svoju úvahu, po ktorej sa k jeho pôsobeniu a zvládaniu v danej fáze vyjadria všetci klienti. Na záver prestupovej skupiny vyhodnotia klientove pôsobenie a zvládanie v danej fáze aj členovia resocializačného tímu, ktorí svoje rozhodnutie o prestupe alebo odklade prestupu klienta oprú o:

 • výsledky plnenia resocializačných cieľov danej fázy: Ak má klient prestúpiť, v poslednom dotazníkovom meraní musí mať výsledok nad 75%,
 • výsledky pravidelného týždenného bodového vyhodnotenia za merané obdobie: Ak má klient prestúpiť, v poslednom mesiaci pred prestupom musí bodovanie klienta v 5 parametroch správania dosahovať priemerne viac ako 45 bodov a klientovi v tomto čase nesmie byť uložené nijaké mimoriadne ochranné a pomocné opatrenie,
 • výsledky odpočtu plnenia určených individuálnych úloh a odporúčaní (nad 50 %),
 • hodnotiace vyjadrenia klientov (neočakávané alebo neznáme informácie a reakcie môžu ovplyvniť rozhodnutie členov resocializačného tímu o prestupe alebo odklade prestupu klienta)

Ak klient neprestúpi do vyššej fázy, je v čase odkladu (obyčajne max. na 1 mesiac) motivovaný a aktivizovaný k plneniu určených úloh, aby tak pomocou nich odstránil diagnostikované nedostatky v prístupe a zvládaní nárokov danej fázy; opakovaný prestup prebehne v mierne modifikovanej forme ako ten pôvodný, neúspešný.

Ak je prestup úspešný, klient následne obdrží záznam z jeho priebehu, v ktorom sú spísané všetky hodnotiace údaje ako aj individuálne úlohy a odporúčania do nasledujúcej fázy, ktoré sa tak stávajú súčasťou jeho individuálneho resocializačného plánu; záznam z prestupu klienta je vyhotovený v dvoch origináloch, jeden je súčasťou spisovej dokumentácie klienta, druhú kópiu obdrží klient.

Štandardný denný režim

V priebehu 4 fáz sa postupne zvyšuje priame zapojenie klienta do plánovania, realizácie, kontroly, usmerňovania aj vyhodnocovania činností, ktoré určuje denný režim. Na konci resocializačného procesu sa naopak klientove aktívne zapojenie do činností podľa denného režimu minimalizuje a niektoré položky vynecháva (viď ods. Opis práv).

A. Pracovný týždeň:

5:00 – 6:30  Budíček

6:30 – 6:40  Hygiena

6:40 – 6:55  Rozcvička

7:00 – 7:10  Raňajky

7:10 – 7:30  Prestávka + Káva

7:30 – 7:55  Pracovná činnosť – rajóny (upratovanie v zariadení)

8:00 – 9:30  Skupina – zážitková, edukačná, analytická, hodnotiaca, organizačná,

9:00/9:30 – 9:15/9:45  Prestávka

9:15/9:45 – 11:30  Pracovná činnosť, umelecká činnosť, vzdelávanie, športová činnosť + 10 min. prestávka od 10:15 (+ extra prestávka 11:15 – 11:30)

 11:30 – 11:45  Obed

 11:45 – 12:00  Prestávka

12:00 – 12:30  Neriadený relax

12:30 – 13:15  Riadený relax a riadená imaginácia

13:15 – 13:30  Prestávka + Káva

13:30 – 14:30  Pracovná činnosť

14:30 – 15:15  Spoločná aktivita

15:15 – 17:30  Osobné voľno + Káva

17:30 – 17:45  Večera

17:45 – 18:00  Prestávka

18:00 – 18:30  Pracovná činnosť – rajóny (upratovanie v zariadení)

18:30 – 19:00  Spoločná aktivita – sledovanie TV správ

19:00 – 19:45/20:15 Skupina – zážitková, edukačná, analytická, hodnotiaca, organizačná, športová

19:45/20:15 – 20:00/20:30  Denník

20:30 – 23:00  Osobné voľno + Hygiena

23:00 Večierka 

 • Klienti, ktorí počas dňa vykonávajú pracovné činnosti mimo centra aj po obede sa do režimu aktívne zapájajú až po večeri; ak sú fajčiari, fajčia podľa predpisu platného pre daný deň.
 • Klienti, ktorí čerpajú deň bez pracovnej činnosti, ak sú fajčiari, fajčia podľa predpisu platného pre daný deň (+1 x extra fajčiarska prestávka – od 11:15 do 11:30).
 • Klienti, ktorí majú službu v kuchyni majú povinný riadený relax a imagináciu, spoločnej aktivity sa nemusia zúčastniť; fajčiarske prestávky o rovnakom počte môžu po dohode s členom resocializačného tímu absolvovať s časovým posunom.
 • TV môžu klienti pustiť po večernej skupine až po odovzdaní Denníka.
 • Spoločná športová aktivita sa netýka iba klientov IV. fázy, klientov, ktorí v centre alebo mimo centra vykonávajú v daný deň ešte nejaké pracovné činnosti a zdravotne indisponovaných klientov.
 • Návšteva lekárov a úradov je okrem výnimiek možná iba v stredu; a až po raňajších rajónoch (od 8:00), resp. po rannej skupine (cca. po 9:00).

B. Sobota:

6:30 – 7:00  Budíček

7:00 – 7:15  Hygiena

7:15 – 7:30  Rozcvička

7:30 – 7:45  Raňajky

7:45 – 8:00  Prestávka

8:00 – 8:45/9:00 Skupina – zážitková, edukačná, analytická, hodnotiaca, organizačná

8:45/9:00 – 9:00/9:15  Prestávka

9:00 – 12:00  Pracovná činnosť – rajóny (dôsledné upratovanie) + 10 min. prestávka od 10:00

12:00 – 12:15  Obed

12:15 – 12:45  Prestávka

12:45 – 13:45  Neriadený relax na izbách

13:45 – 14:00  Prestávka

14:00 – 15:00  Spoločná aktivita

15:00 – 17:30  Osobné voľno

17:30 – 17:45  Večera

17:45 – 18:10  Prestávka

18:10 – 18:30  Pracovná činnosť – rajóny (upratovanie v zariadení)

18:30 – 19:00  Spoločná aktivita – sledovanie TV správ

19:00 – 20:00  Skupina – organizačná, zážitková, edukačná, analytická, hodnotiaca

20:00 – 20:15  Prestávka

20:15 – 20:30  Denník

20:30 – 24:00  Osobné voľno + Hygiena

24:00  Večierka

 • Spoločnú popoludňajšiu aktivitu a večernú skupinu v spolupráci s členom resocializačného tímu pripravuje a vedie určený klient.

C. Nedeľa, sviatok:

5:00 – 8:00  Budíček + Hygiena

8:00 – 8:30  Pracovná činnosť – rajóny (upratovanie v zariadení)

8:30 – 8:45  Raňajky

8:45 – 9:00  Prestávka

9:00 – 9:30  Skupina – organizačná

9:30 – 10:00  Prestávka

10:00 – 14:00  Spoločná aktivita – športová činnosť, vzdelávanie, umelecká činnosť

12:00 – 12:15  Obed

12:15 – 12:30  Prestávka

14:00 – 17:30  Osobné voľno

17:30 – 17:45  Večera

17:45 – 18:10  Prestávka

18:10 – 18:30  Pracovná činnosť – rajóny (upratovanie v zariadení)

18:30 – 19:30  Skupina – organizačná, samoriadiaca, analytická, hodnotiaca

19:30 – 19:45  Denník

19:45 – 23:00  Osobné voľno + Hygiena                                                                                 

23:00  Večierka

 • TV: Okrem obmedzenia počas spoločnej aktivity (10:00 – 14:00; rozhodne člen resocializačného tímu), môžu klienti voľne pozerať TV od 15:30 – do 17:30.
 • Podľa dohody a potreby môžu klienti absolvovať vychádzku alebo návštevu od 13:00, výnimočne a po dohode už aj od 10:00.
 • Štruktúra Samoriadiacej skupiny: 0. Určený vedúci Samoriadiacej skupiny riadi priebeh skupiny a robí z nej písomný záznam. 1. Rozdelenie rajónov. 2. Zhodnotenie týždňa v komunite (obsah skupín, pracovné činnosti, špeciálne udalosti). 3. Prehľad udalostí uplynulého týždňa (domáca a zahraničná politika, kultúra, veda, šport, počasie). 4. Individuálne vyhodnotenie týždňa (1. Čo Ťa tento týždeň inšpirovalo; čo sa týka procesov a momentov vlastnej liečby? 2. Čo bolo v procesoch Tvojej liečby tento týždeň pre Teba najstresujúcejšie? 3. Čo by si v súvislosti so svojou liečbou tento týždeň považoval za svoj úspech? 4. Kedy a prečo si sa tento týždeň cítil najsmutnejšie? 5. Pri akej príležitosti Ťa tento týždeň najsilnejšie obsadil hnev a zlosť? 6. Ponúkni 1 konštruktívnu kritiku v rámci udalostí, ktorých si bol svedkom; priamym alebo aj nepriamym. 7. Ponúkni 1 sebakritiku, čo sa zvládania nárokov liečby v tomto týždni týka. 8. Čím som tento týždeň prispel k tomu, aby bolo dianie v terapeutickej komunite harmonickejšie. 9. Mám záujem o názor klientov na moje tohto týždňové fungovanie v roli klienta. 10. Chcel by som oceniť klienta, klientov za ich prístup, reakciu alebo výkon v tomto týždni.)

Opis zapájania plnoletej fyzickej osoby do zabezpečovania chodu centra v jednotlivých fázach resocializačného programu

Zabezpečovanie chodu centra sa realizuje zapojením klientov do týchtočinností:

 • Klienti sa realizujú podľa predpísaných inštrukcií pri zabezpečovaní poriadku v jednotlivých úsekoch centra a jeho areálu (takzvané rajóny sa robia 2 krát denne a menia sa po 1 týždni; obyčajne trvajú max. 30 minút, v sobotu 3 hod., aj s prestávkou). Túto činnosť rovnako vykonávajú klienti všetkých fáz, okrem čiastkových redukcií pre klientov IV. fázy (časť separačná).
 • Klienti sa realizujú podľa predpísaných inštrukcií pri zabezpečovaní stravovania a nákupov do kuchyne(1 týždeň  1 x za 1,5 mesiaca). Túto činnosť vykonávajú okrem klientov IV. fázy (časť separačná) klienti všetkých fáz, klient I. fázy ju realizuje s podporou. Výnimkou sú klienti s hepatitídou typu C, ktorí do kuchyne nemajú prístup
 • Klienti sa realizujú podľa predpísaných inštrukcií pri pracovných činnostiach aj mimo areálu resocializačného centra (pravidelne,  2 – 5 x v týždni).  Túto činnosť okrem klientov IV. fázy (časť separačná) vykonávajú klienti všetkých fáz; klienti I. fázy začínajú postupne. Pracovnou činnosťou mimo centra je výpomoc miestnym organizáciám, školám, susedom v miestnej komunite podľa ich požiadaviek a dohody s centrom
 • Klienti sa realizujú podľa predpísaných inštrukcií pri príprave aj realizácii osvetových  a preventívnych aktivít centra pre základné a stredné školy v okrese Martin a Turčianske Teplice (v priemere 1 x mesačne, max. 3 hod.) Túto činnosť vykonávajú zväčša iba klienti II. a III. fázy.
 • Klienti sa realizujú podľa predpísaných inštrukcií pri starostlivosti o záhradu, pestovanie zeleniny, trávnaté plochy  a chodníky v areály centra. Túto činnosť vykonávajú klienti všetkých fáz bez rozdielu, okrem klientov IV. fázy (časť separačná); Podľa sezóny a počasia aj niekoľkokrát denne, týždenne.
 • Klienti sa realizujú podľa predpísaných inštrukcií pri príprave a realizácii skupinových aktivít (Pravidelne: samoriadiaca skupina – 1 x týždenne, cca 30 min., tematická skupina alebo spoločná aktivita – 2 x mesačne, asi 1 hod., prestupová alebo zrkadlová skupina  1 x za 2 mesiace, približne 30 min.) Tieto činnosti vykonávajú klienti všetkých fáz, klient I. fázy ju realizuje s podporou alebo len čiastočne, klient IV. fázy (časť separačná) redukovane.
 • Klienti sa realizujú podľa predpísaných inštrukcií pri sprevádzaní ostatných klientov mimo chráneného prostredia pri nákupoch, u lekára, po úradoch, atp.  Túto činnosť nevykonávajú klienti I. fázy a klienti IV. fázy (časť separačná) už len výnimočne.
 • Klienti sa realizujú podľa predpísaných inštrukcií pri podpore a pomáhaní iným klientom s ich úlohami. (pravidelne alebo podľa potreby, max. 1 h. denne) Tieto činnosti vykonávajú klienti všetkých fáz, klient I. fázy s výnimkami na opúšťanie areálu centra a klienti IV. fázy (časť separačná) iba v nevyhnutných prípadoch.
 • Klienti sa realizujú podľa predpísaných inštrukcií pri vybraných kontrolných činnostiach. (Pravidelne,  5 až 30 min.) Túto činnosť nevykonávajú klienti I. a IV. fázy (časť separačná) a spočiatku ani klienti II. fázy.
 • Klienti sa realizujú podľa predpísaných inštrukcií pri obsluhe práčovne  (týždenne 3 krát, max. 30 min.) Túto činnosť nevykonávajú klienti I. a V. fázy, vo IV. fáze len výnimočne.
 • Klienti sa realizujú podľa predpísaných inštrukcií aj pri ďalších pracovných činnostiach v resocializačnom centre, ako sú napr. žehlenie, tepovanie, umývanie okien, jednoduché opravy, maľovanie, sťahovanie, separovanie odpadu, atp. Tieto činnosti vykonávajú klienti všetkých fáz, okrem IV. fázy (časť separačná).

Opis tvorby a vyhodnocovania individuálneho resocializačného plánu a základná štruktúra individuálneho resocializačného plánu

Individuálny resocializačný plán klienta vychádza z resocializačného programu  centra Manus, ktorý je štruktúrovaný so zameraním na zmenu správania aj prežívania klienta vo vzťahu k 4 životným oblastiam:

1. sebaúčinnosti (edukačná oblasť),

2. voľného času,

3. pracovného uplatnenia,

4. sociálnych vzťahov (extramurálna).

Počas 4 fáz resocializačného programu je klient v týchto 4 životných oblastiach každodenne vedený k postupnému dosahovaniu stále komplexnejších cieľov, pomocou čoraz komplexnejších individualizovaných úloh a odporúčaní; komplexnosť úloh a cieľov takto postupne dosahuje úroveň komplexnosti života mimo chráneného prostredia.

Individuálny resocializačný plán každého klienta určuje pre každú zo 4 životných oblastí, v každej zo 4 fáz resocializačného procesu, všeobecné úlohy a ciele, ktoré sú priebežne dopĺňané individuálne špecifikovanými úlohami a odporúčaniami. Základ individuálneho resocializačného plánu klienta vznikne na podklade zistení a odporúčaní po absolvovaní individuálnych sociálnych, psychologických a psychiatrických diagnostických pohovorov, pozorovaní a testov, približne do 1 mesiaca od nástupu klienta do centra. Individuálne zistenia, úlohy a odporúčania sú výsledkom spoločnej a koordinovanej spolupráce multidisciplinárneho resocializačného tímu, klienta a komunity. Sú komunikované a dolaďované s klientom aj komunitou, aby sa v procese ich realizácie a napĺňania nevyskytovali problémy s ich akceptáciou. Dĺžkou trvania individuálne úlohy a odporúčania väčšinou neprekračujú horizont aktuálnej fázy a do platnosti väčšinou vstupujú po absolvovaní prestupovej skupiny.

Okrem preddefinovaných všeobecných úloh a cieľov a ich personalizácii v podobe individuálnych úloh a odporúčaní štruktúru individuálneho resocializačného plánu definujú aj možné ochranné a pomocné mimoriadne výchovné opatrenia; „tabuľkovú“ podobu štruktúry individuálneho resocializačného plánu má klient k dispozícii v dokumente „Manuál“ (viď. príloha Manuál, str.16 – 19).

Individuálny resocializačný plán klienta je do značnej miery otvoreným dokumentom, pretože vývoj v rodinnej, zdravotnej, právnej a často aj psychologickej oblasti môže byť turbulentný, skokový.

Priebežné (orientačné) aj prestupové (normatívne) vyhodnocovanie plnenia individuálneho resocializačného plánu sa opiera:

 • o písomný záznam každodenného pozorovania správania klientov; vypracuje službukonajúci člen resocializačného tímu,
 • o výsledky pravidelného týždenného bodového hodnotenia; ktoré sú zverejnené a vyhodnocované,
 • o výsledky odpočtu plnenia určených individuálnych úloh a odporúčaní; na takzvanej zrkadlovej skupine, ktorá 1 x mesačne vyhodnocuje prístup klienta a jeho efektivitu vo vzťahu k plneniu jednotlivých úloh a odporúčaní,
 • o výsledky komplexného dotazníkového vyhodnotenia klientovho individuálneho plnenia všeobecných úloh a cieľov, individuálnych úloh a odporúčaní, ako aj výchovných opatrení v danej fáze; klient a vždy aspoň 2 členovia resocializačného tímu dotazník realizujú pred prestupom klienta do vyššej fázy. Pri prestupe klienta musí byť hodnotenie nad úrovňou 75%. Úroveň napĺňania všeobecných úloh a cieľov meriame pomocou škály: 1. S odporom, pasívne, s nedôverou, nedostatočne – 1 bod. 2. S pomocou, s rezervami, váhavo, kolísavo – 2 body. 3. S podporou, s úsilím, snaživo, nádejne  – 3 body. 4. Samostatne, zodpovedne, konštruktívne, dostatočne – 4 body. 5. Vzorovo, spoľahlivo, tvorivo, adekvátne – 5 bodov
 • o pozorovania komunity.

Zapojenie sociálneho kurátora pre plnoletú fyzickú osobu

Sociálny kurátor pre plnoletú fyzickú osobu je do resocializácie klienta a trvania resocializačného programu zapojený v súlade s ustanoveniami zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Klient vstupujúci do resocializačného programu Centra MANUS musí disponovať odporúčaním orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Súčasťou tohto odporúčania je informácia o vykonaných opatreniach tohto orgánu a kontaktné údaje zamestnanca, ktorý vedie prípadovú sociálnu prácu pre plnoletú fyzickú osobu.

Klient je zo strany centra motivovaný k spolupráci s kurátorom, takáto spolupráca je vnímaná a prezentovaná ako veľmi prospešná.  

Sociálny kurátor má možnosť udržiavať s klientom zaradeným do programu pravidelný písomný a telefonický kontakt, o kontaktovanie sociálneho kurátora môže klient požiadať podľa potreby. Kontakt je klientovi vždy umožnený, nakoľko ho vnímame ako dôležitý v klientovej motivácii. Vítané sú pravidelné návštevy kurately pred alebo po  prestupe klienta do vyššej fázy, záujem o plnenie úloh za účelom dosahovania cieľov individuálneho resocializačného plánu, participácia na prehodnocovaní plánu, čiastočná spolupráca na úprave rodinných pomerov klienta, ktorú centrum zastrešuje počas celého programu podľa individuálnych potrieb klienta a ochoty rodiny spolupracovať, spolupráca pri osamostatňovaní klienta, hľadaní zamestnania a postupnom opúšťaní chráneného prostredia.

Centrum utvára podmienky na osobné návštevy sociálneho kurátora s klientom, rozsah, intenzita a spôsob kontaktov sa plánujú po zaradení klienta do programu.

Podmienky pre záujmovú činnosť, športovú činnosť, kultúrnu činnosť, rekreačnú činnosť a prejavovanie náboženského vyznania a viery

Centrum má utvorené podmienky pre všetky typy tejto činnosti. Uskutočňuje sa štruktúrovane – skupinovo alebo individuálne a potom v čase osobného voľna klientov. Mnohé z týchto činností sú využívané aj ako individuálne odporúčania, či stabilizačné a rozvojové úlohy, nakoľko záujmová sféra a uvedené činnosti bývajú u tejto cieľovej skupiny poddimenzované, nerozvinuté, situované na konci jeho hodnotového rebríčka.

Akýkoľvek zdravý záujem klienta je podporovaný a klient ho má možnosť rozvíjať aj v rámci individuálnych úloh a odporúčaní zapracovaných do jeho individuálneho resocializačného plánu. Podľa špecifického záujmu klienta utvárame podmienky pre rozvoj jeho záujmovej sféry, pokiaľ je to v možnostiach centra.

Vzhľadom k tomu, že centrum sa nachádza v meste Martin, ktoré bolo v minulosti  pôsobiskom dejateľov z oblasti politiky, kultúry, divadla využívame miestne inštitúcie na spoluprácu  a v II.  fáze resocializačného programu odporúčame klientom postupne realizovať poznávacie vychádzky, tieto potom využívame v ďalšej práci s klientom a skupinou – vyhľadávanie, príprava referátov, nadobúdanie prezentačných zručností, schopnosť prezentovať sa pred skupinou a pod. Jedná sa o Slovenské národné múzeum, Slovenskú národnú knižnicu, Slovenskú národnú galériu, Múzeum slovenskej dediny, Múzeum A. Kmeťa, Múzeum M. Benku, Maticu slovenskú, Národný cintorín, Memorandovo námestie a iné.

V pravidelných intervaloch s klientmi navštevujeme predstavenia Slovenského komorného divadla, miestnych kín, hvezdárne a pamätihodností v okolí.

Klienti sú vedení k pravidelnému čítaniu, k dispozícii slúži knižnica centra a mestská knižnica.

V zariadení je k dispozícii lezecká stena, petangové ihrisko, priestor na loptové hry, posilovňa, horské bicykle, stacionárny bicykel, trekingové vybavenie (ruksaky, karimatky spacáky), kolieskové korčule, relaxačná miestnosť s televízorom a DVD prehrávačom, vybavená senzorickými pomôckami pre metódu snoezelen, hrnčiarky kruh, vypaľovacia pec

Zabezpečujeme pravidelnú návštevu plavárne a sauny, telocvične, podľa záujmu klientov využívame blízke tenisové kurty, pestujeme vzťah k prírode a turistike. V letných mesiacoch pravidelne absolvujeme niekoľko dňový pobyt v prírode, počas celého roka pravidelné jednodňové pobyty v prírode. 

Klienti majú k dispozícii množstvo zaujímavých spoločenských hier.

Klienti I. fázy sa zúčastňujú skupinových aktivít a činností, ktorú je možné realizovať v priestoroch a areáli centra s výnimkou návštevy kostola v sprievode klienta vyššej fázy.

Klienti III. a najmä IV. fázy majú možnosť zúčastňovať sa voľnočasových aktivít organizovaných miestnymi športovými klubmi, rôznymi organizáciami, majú možnosť absolvovať kurzy. V rámci osamostatňovania sa a budovaniu návyku tráviť voľný čas zmysluplne a rôznorodo sú k takejto iniciatíve zo strany centra vedení a podporovaní.

Pre veriacich klientov je vytvorená možnosť návštevy kostola a svätenia  sviatkov bez ohľadu na fázu. Klienti majú možnosť v prípade potreby modliť sa v samostatnej, aj na tieto účely slúžiacej miestnosti so zachovaním práva na náboženskú slobodu a súkromie.

Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti o plnoletú fyzickú osobu, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre, vrátane informácie o spôsobe zabezpečenia lekárskeho vyšetrenia podľa § 57 ods. 4 písm. b) zákona

Praktický lekár pre dospelých:

Zabezpečenie zdravotnej starostlivosti  je nevyhnutná súčasť resocializačného programu. Každý klient je po nástupe do zariadenia so svojím súhlasom zaevidovaný k spolupracujúcemu praktickému lekárovi pre dospelých (ambulancia ERADIA s. r. o. MUDr. Gabriela KOTRLOVÁ, Uzlovská 2, 036 01 Martin), v čo najkratšom čase vykoná osobnú návštevu tejto ambulancie. Výnimkou sú klienti s trvalým alebo prechodným pobytom na území sídla centra, ktorí aj počas trvania resocializačného programu navštevujú svojho praktického lekára pre dospelých. V prípade záujmu môžu využiť služby ambulancie ERADIA.

Špecializovaná ambulantná starostlivosť:

Bezprostredne po nástupe a aj na základe odporučenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom klient absolvoval liečbu je klientovi zabezpečená následná špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť v špecializovanom odbore psychiatrie v Psychiatrickej a protidrogovej ambulancii  – MUDr. Erika FEDÁKOVÁ, Mudroňova 16, 036 01 Martin.

Stomatologická starostlivosť:

Počas pobytu klienta v zariadení je pre každého k dispozícii stomatologická starostlivosť s dvoma spolupracujúcimi ambulanciami:

 1. MUDr. Tatjana HRUŠKOVÁ, Priekopská 26, 036 01 Martin
 2. MUDr. Júlia SLAMEŇOVÁ, Blažeja Bullu 13, 036 01 Martin

Zabezpečená je tiež spolupráca s kožnou a dermatologickou ambulanciou MUDr. Jarmila Konderlová, Blažeja Bullu 13, 036 01, Martin

Iná špecializovaná zdravotná starostlivosť:

Iná špecializovaná zdravotná starostlivosť je pre všetkých klientov zabezpečovaná bezodkladne na základe ich potrieb, aktuálneho zdravotného stravu, odporúčaní lekára najčastejšie v Univerzitnej nemocnici Martin a v Poliklinike SÉNIUM.

Zisťovanie prítomnosti návykovej látky:

Centrum vykonáva náhodné screeningové zisťovanie prítomnosti návykovej látky, vždy ho vykonáva po návrate klienta z vonkajšieho prostredia (vychádzky, priepustky) z dôvodu garancie chráneného a „čistého“ prostredia pre všetkých. V prípade, že pravidelné screeningové zisťovanie prítomnosti návykovej látky, ktoré sa vykonáva so súhlasom klienta potvrdí prítomnosť návykovej látky a klient takéto zisťovanie spochybní,  centrum požiada túto plnoletú fyzickú osobu o zabezpečenie lekárskeho vyšetrenia krvi alebo iného biologického materiálu od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. O každom screeningovom zisťovaní vypracúva centrum písomný zápis podpísaný zástupcom centra a klientom.

Centrum je so zabezpečením takéhoto vyšetrenia klientovi nápomocné, ak o to požiada. V prípade, že klient tieto postupy odmietne, odmietnutie sa stáva dôvodom na ukončenie spolupráce.

Vyšetrenie na prítomnosť návykovej látky bude zabezpečené a vykonané u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti:

Psychiatrická a protidrogová ambulancia  

MUDr. Erika FEDÁKOVÁ

 Mudroňova 16, 03601 Martin

Zabezpečenie prípravy na povolanie:

Mnoho klientov, ktorí vstupujú do resocializačného programu v dôsledku svojho doterajšieho života, ktorý bol spojený s užívaním návykových látok nemá ukončené vzdelanie.

V III. a IV. fáze resocializačného programu má každý klient v rámci podmienok dohodnutých v individuálnom resocializačnom pláne možnosť:

 • ukončenia stredoškolského vzdelania
 • ukončenia úplného stredoškolského vzdelania
 • ukončenia vysokoškolského vzdelania
 • absolvovať akýkoľvek vybraný kurz (jazykový, počítačový a pod. )
 • absolvovať rekvalifikačný kurz REPAS v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (CNC stoje a pod.).

Centrum vytvára klientovi podmienky a podporu pre takúto prípravu.  Klienti  IV. fázy majú pre tento prípad takmer neobmedzený prístup na internet, využívať môžu knižnicu, zariadenie im v spolupráci so školu sprostredkuje študijné materiály a pod.

Opis práv plnoletej fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonáva resocializačný program v centre, vo vzťahu k jednotlivým fázam resocializačného procesu

Klienti majú právo na odborný prístup členov resocializačného tímu, garanciu chráneného prostredia a podporného spoločenstva.

Celková optimalizovaná dĺžka pobytu v resocializačnom centre MANUS v rámci 4 fáz je 18 mesiacov; podľa potreby maximálne 22 mesiacov.

Dĺžku pobytu v jednotlivých fázach určuje úroveň klientovho zvládania ich nárokov. Klienti však nemusia zvládať napĺňať požadované ciele rovnakým tempom. Ak je však nutné predlžovať resocializačný proces klienta navyše oproti predpokladanej dĺžke fázy za celý pobyt o viacej ako 4 mesiace, resocializačné centrum s klientom ukončí spoluprácu a odporučí mu iné možnosti riešenia jeho ťažkostí.

Resocializačný program je rozdelený na 4 fázy. Optimalizovaná dĺžka I. fázy sú 4 mesiace, II. fázy – 4 mesiace, III. – 4 a IV. fázy – 6 mesiacov:

I. fáza (inkubačná – adaptačná – motivačná) – pravidlá

 1. Trvanie: 4 mesiace (2 týždne: inkubácia + 3,5 mesiaca: adaptácia-motivácia).
 2. Fáza inkubačná – adaptačná – motivačná: prebieha orientácia, zapojenie a podpora klienta.
 3. Časť inkubačná: Počas prvých 2 týždňov môže za prítomnosti člena resocializačného tímu klient absolvovať 2 telefonáty alebo 2 e-maily alebo 2 listy (odoslané aj prijaté) alebo 1 návštevu (rodina) – klient najbližším objasní pravidlá resocializačného strediska, najmä čo sa telefonovania, návštev, priepustiek, platieb, programu a prístupu týka. Do 2 týždňov by mal byť klient pripravený stať sa plnohodnotným členom resocializačnej komunity; na konci odovzdá a pred skupinou prezentuje svoj Životopis.
 4. Časť adaptačno – motivačná: Klient sa snaživo zapája do komunitného diania, prekonáva prvé odpory a konflikty s podporou komunity a členov resocializačného tímu. Upevňuje si motiváciu pre dlhodobý resocializačný pobyt.
 5. Prvé 2 mesiace – okrem kontaktov počas 2 inkubačných týždňov – je klient bez kontaktu s rodinou, priateľmi. Po 2 mesiacoch môže klient prijať návštevu, odoslať aj prijať 1 list, absolvovať 1 telefonát alebo 1 e-mailovú komunikáciu; do konca I. fázy je to posledná možnosť na kontakt.
 6. Vychádzka: nemá povolené.
 7. Priepustka: nemá povolené
 8. Všetky peniaze, osobné doklady a mobilný  telefón dáva do úschovy (kancelária a trezor v kancelárii členov resocializačného tímu).
 9. Podľa potreby je klientovi na časť trvania I. fázy pridelený „starší brat“ z radov klientov vyššej fázy.
 10. Klient nemá prístup na internet; okrem vybavovania úradných a zdravotných záležitostí, pod dohľadom člena resocializačného tímu alebo klienta vyššej fázy.
 11. Pracovné činnosti mimo resocializačného strediska môže realizovať len v zmluvných zariadeniach alebo spoločne so skupinou.

II. fáza: Nápravno – výchovná

 1. Trvanie: 4 mesiace.
 2. Fáza nápravno – výchovná: uvedomovanie si, rozpoznávanie a opúšťanie starých a získavanie nových vedomostí, návykov, zručností, presvedčení, záujmov aj postojov.
 3. Vychádzka: 1 x za 2 týždne na 4 hodiny (vrátane času spoločnej aktivity).
 4. Priepustka: 1 x za mesiac na 2 dni ( + 1 deň na cestu nad 50 km).
 5. 1 x môže klient prijať návštevu; s návštevou môže ísť do okolia resocializačného zariadenia, na dobu 2 hodín.
 6. Všetky peniaze, osobné doklady a mobilný  telefón dáva do úschovy (kancelária a trezor v kancelárii členov resocializačného tímu).
 7. Listy môže klient prijímať ľubovoľne.
 8. Pracovné činnosti mimo resocializačného strediska môže realizovať len v zmluvných zariadeniach alebo spoločne so skupinou.
 9. Klient môže telefonovať alebo prijímať či odosielať e-maily 2x do týždňa.
 10. Klient nemá prístup na internet, s výnimkou hľadania informácií na edukáciu, vybavovania úradných záležitostí, prehľadávania pracovných ponúk alebo ak ho má ako odmenu.
 11. Klient preberá zodpovednosť za klienta nižšej fázy.

III. fáza: Sociálno – rehabilitačná

 1. Trvanie: 4 mesiace.
 2. Fáza sociálno – rehabilitačná: Klient posilňuje a rozvíja nové návyky, zručnosti, presvedčenia, hodnoty, ciele a postoje, preberá zodpovednosť za dianie v komunite, orientuje sa už aj na budúcnosť.
 3. Klient môže telefonovať 3 x do týždňa.
 4. Pracovné činnosti mimo resocializačného strediska môže realizovať len v zmluvných zariadeniach alebo spoločne so skupinou.
 5. Vychádzka: 1 x za týždeň na 4,5 hodiny (vrátane času spoločnej aktivity, v sobotu alebo nedeľu na 5 hodín).
 6. Priepustka: 1 x za mesiac na 5 dní (v kuse, +1 deň na cestu nad 50 km).
 7. 1 x môže klient prijať návštevu; s návštevou môže ísť do okolia resocializačného zariadenia, na dobu 2 hodín.
 8. Pri každom opustení a po každom návrate do zariadenia sa bezodkladne eviduje do knihy príchodov a odchodov.
 9. Všetky peniaze, osobné doklady a mobilný  telefón dáva do úschovy (kancelária a trezor v kancelárii členov resocializačného tímu).
 10. Internet používa klient voľne v čase Osobného voľna.
 11. Klient zodpovedne preberá s členom resocializačného tímu spoluzodpovednosť za časť pracovných činností (organizácia – rozdelenie Rajónov, podpora, kontrola) a zabezpečuje alebo aj realizuje sobotnú Spoločnú aktivitu a večernú tematickú skupinu.

IV. fáza: Reintegračno – separačná

 1. Trvanie: 6 mesiacov (2 mesiace – reintegrácia + 4 mesiace – separácia).
 2. IV. fáza: Klient je osobnostne vyrovnaný, je pripravený a odhodlaný zvládať realitu mimo chráneného prostredia bez zlyhaní, zdravým spôsobom. V komunite pôsobí motivujúco a zodpovedne, orientovaný je však už na odpútanie sa od komunity. Rekvalifikuje sa, pracuje. Klient si počas trvania  IV. fázy aktívne rieši aj svoju nasledujúcu sociálnu a bytovú situáciu.
 3. Časť reintegračná: Klient aktívne a zodpovedne preberá časť zodpovednosti za dianie v komunite, je nápomocný, samostatný; počas prvých 2 mesiacoch systematicky hľadá prácu na plný úväzok alebo vhodný rekvalifikačný kurz. Pokiaľ si v tejto dobe takúto prácu (kurz) nenájde, pobyt v Resocializačnom stredisku do 1 mesiaca ukončí. Ak si prácu nájde, odo dňa nástupu do práce môže v stredisku ostať ešte 4 mesiace.
 4. Časť separačná: Po 2 mesiacoch vo IV. fáze sa klient (bez prestupu) presúva do jej 2. časti – separačnej, počas ktorej sa skupín zúčastňuje 3 x v týždni (podľa vlastného výberu – s členom resocializačného tímu dohodnuté záväzne dopredu), robí 1 x denne rajóny, nepozerá správy, neabsolvuje Spoločnú aktivitu, odovzdáva denník 1 x týždenne, nie je hodnotený a nehodnotí pokiaľ nie je vyzvaný členom resocializačného tímu, rešpektuje všetky pravidlá a napriek tomu, že vedome obmedzuje svoje priame zapojenie do komunitného diania, pôsobí na ostatných klientov ako vzor (postoje, názory, činy). Klient participuje na HD len 1-krát mesačne (povinne), ak však nechodí do roboty, musí sa aktívne zúčastňovať na programe v plnej miere.
 5. Vychádzky: Časť reintegračná – 2 x za týždeň na 4,5 hodiny (vrátane času spoločnej aktivity, v sobotu alebo nedeľu 5 hodín), Časť separačná – 3 x za týždeň na 6 hodín.
 6. Priepustky: 1 x za mesiac na 7 dní (v prípade ak je klient zamestnaný alebo sa rekvalifikuje, môže si priepustku v danom mesiaci rozdeliť do víkendov)
 7. Telefonáty, pošta, internet, atď. – v čase Osobného voľna neobmedzene, ale diskrétne; okrem PC / internetu, ktorých používanie je prvé 2 mesiace regulované viac (viď Všeobecné pravidlá).
 8. Klient samostatne disponuje s vlastnými financiami a dokladmi.

Opis práv blízkych osôb  plnoletej fyzickej osoby, pre ktorú sa vykonávajú opatrenia v centre

Rodinní príslušníci majú právo poradiť sa s členmi resocializačného tímu o tom, ako pristupovať ku klientovi počas resocializačného pobytu aj po ňom; individuálne alebo na rodinnom poradenstve, ktoré sa obyčajne koná 4 x za 1 rok.

Inak sa rodinní príslušníci a blízke osoby môžu na výsledky klienta členov resocializačného strediska pýtať iba vtedy, ak centrum  dostane písomný súhlas klienta alebo jeho ústny súhlas pred komunitou, že ich môže informovať o stave jeho resocializačného procesu.

Resocializačné stredisko si vyhradzuje právo a povinnosť informovať najbližšie osoby, ak sa klient náhle rozhodne vystúpiť z resocializačného programu.

Rodinní príslušníci alebo blízke osoby môžu kontaktovať klienta:

 1. telefonicky alebo listom, balíkom – v I. fáze 2 x počas prvých 2 týždňov, potom 1 x až po 2 mesiacoch, v II. fáze 1 x za týždeň, v III. fáze 2 x za týždeň, vo IV. fáze 3 x za týždeň.
 2. elektronicky (e-mail, FB, atď.) – v III. fáze denne v rámci 1 hod., vo IV. fáze denne v rámci 1,5 hod.
 3. formou osobnej návštevy – v I. fáze 1 x počas prvých 2 týždňov, potom 1 x až po 2 mesiacoch, v II. fáze 1 x za mesiac, v III. – IV. fáze 1 x za týždeň v rámci klientovej vychádzky.

Opis povinností plnoletej fyzickej osoby, pre ktorú sa vykonáva resocializačný program v centre, vo vzťahu k jednotlivým fázam resocializačného procesu

Klienti sú v každej fáze resocializačného programu povinní dodržiavať denný režim, základné, všeobecné a operatívne pravidlá zhrnuté v dokumente „Manuál“, ktorý dostávajú v deň nástupu do centra a sú povinní dodržiavať uložené mimoriadne výchovné prostriedky a opatrenia.Klienti sú ďalej povinní zapájať sa do zabezpečovania chodu centra v jednotlivých fázach resocializačného programu.

Opis povinností rodiča a iných blízkych osôb fyzickej osoby, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, vrátane podmienok návštev v centre

Povinnosťou rodiny a blízkych osôb je rešpektovať nastavené pravidlá kontaktu s klientom. Klient ich o pravidlách stručne informuje počas prvých dvoch týždňoch telefonicky, podrobnejšie na prvej osobnej  návšteve.   

Povinnosťou rodiny a blízkych osôb počas návštev je zachovať si odstup od diania v komunite  a nevstupovať do diskrétnej zóny na hornom poschodí.

Povinnosťou rodiča alebo blízkej osoby klienta, ktorý nemá obmedzenú spôsobilosť na právne úkony je nevystupovať v jeho mene a neriešiť jeho problémy bez žiadosti alebo prizvania, na ktorom sa významnou mierou podieľajú aj členovia resocializačného tímu.

Taxatívne vymedzené pravidlá resocializačného programu

V resocializačnom programe rozlišujeme 3 úrovne pravidiel: Základné pravidlá, všeobecné pravidlá a operatívne pravidlá; najväčšiu ochranu a váhu majú základné pravidlá.

A. Základné pravidlá:

 1. Abstinencia – od drog, alkoholu, hazardu, klamstva, podvodného jednania, drogových/alkoholových zvykov a rečí: Klienti nemôžu medzi sebou v resocializačnom zariadení viesť reči o drogách, alkohole, hazarde atp., ak to nie je za účasti člena resocializačného tímu, príp. na skupine. Klient je v prípade podozrenia vyzvaný podrobiť sa kontrole moču, dychu alebo osobných vecí; osobné veci musí člen resocializačného tímu kontrolovať za prítomnosti dotyčného klienta, v prípade neodkladnej potreby aj iného klienta.
 2. Zdržanie sa fyzickej, psychickej aj slovnej agresivity, nátlaku a manipulácie: Kultúra resocializácie odmieta akékoľvek silové alebo vedome manipulatívne riešenia, ako aj všetky zmienky či náznaky porušovania ľudských práv a diskriminácie na základe pohlavia, etnicity, náboženskej alebo inej orientácie.
 3. Nie je dovolené nadväzovať sexuálne a partnerské vzťahy počas trvania resocializačného programu: Intenzívny intímny vzťah človeka zbavujúceho sa príčin a príznakov závislosti je voči resocializačnému procesu prudko konkurenčný a kvôli hrozbe predčasného odchodu z chráneného prostredia preto aj vysoko rizikový. Intímne vzťahy znižujú dôveru a otvorenosť v komunite, čo podporné spoločenstvo oberá o jeho dynamiku a ozdravné pôsobenie. V chránenom prostredí platí aj zákaz konzumácie pornografie v akejkoľvek forme.
 4. Rešpekt a spolupráca pri realizácii resocializačného programu: Resocializačný pobyt v komunite je Tvojím dobrovoľným rozhodnutím. Jednoducho povedané, resocializačné stredisko Ti vo svojom resocializačnom programe ponúka konkrétnu cestu, spôsob, metódu. Aby mohla byť účinná, budeme od Teba vyžadovať prijatie systému pravidiel ako aj rešpekt k úlohám a odporúčaniam členov resocializačného tímu. Všetko aj preto, že si tu v spoločenstve s ostatnými a Tvoje správanie sa dotýka aj všetkých ostatných klientov.

Porušenie Základných pravidiel v rámci ich závažnosti po zvážení riešime vylúčením, podmienečným vylúčením, poklesom vo fáze, predĺžením pobytu v danej fáze, odobratím Priepustky alebo dočasnou a čiastočnou izoláciou klienta od istých činností.

V prípade, že klient vyjadruje opakovaný nesúhlas s uložením ochranného alebo pomocného opatrenia a výchovného prostriedku, za účelom jeho prehodnotenia má právo obrátiť sa na:

 • vedúceho zamestnanca centra
  • štatutára občianskeho združenia
  • výkonný výbor občianskeho združenia.

Klientovi je v takomto prípade umožnené kontaktovať (telefonicky, písomne) i príslušného zamestnanca sociálnej kurately plnoletých fyzických osôb a požiadať o prípadnú návštevu v centre. O nesúhlase s uložením ochranného alebo pomocného opatrenia a výchovného prostriedku sa vykonáva zápis, ktorý je súčasťou spisovej dokumentácie klienta.  

B. Všeobecné pravidlá:

 1. Klient si každé ráno urobí poriadok na izbe: Ustelie posteľ. Vyvetrá (ráno, večer). Urobí poriadok na policiach, v zásuvkách, skriniach, pod posteľou. Zametie a utrie (ráno) dlážku, utrie povrchy skríň stola, políc, obločníc. Vypne svetlá a rádio. Na izbe sa klienti môžu medzi Večierkou a Budíčkom zdržiavať iba v rámci Osobného voľna a prestávok. Klienti sa na izbách neizolujú ani nenavštevujú.
 2. Počas Skupinových aktivít má byť klient aktívny, otvorený, pozitívny, konštruktívny, kooperatívny, rešpektujúci, má hovoriť za seba a mimo tohto fóra zachovať diskrétnosť a „nevynášať“; v prípade nevyhnutnosti a výnimočne môže na Skupine použiť pravidlo „Stop!“
 3. Klient šetrne narába s vecami aj energiami, fajčí a pije kávu na určenom mieste a vo vyhradených časoch, do kuchyne nevstupuje bez vedomia a súhlasu služby v kuchyni.
 4. Povinnosťou  klienta je všade a bezodkladne si po sebe upratať, dať veci na určené miesto a do potrebného stavu (hrnčeky, taniere, papiere, PC, stolový futbal, bicykle, náradie, deky, knihy, DVD, stoličky, stoly, hudobné nástroje, topánky, oblečenie, izba, toaleta, atď.)
 5. Pri každom opustení a po každom návrate do zariadenia sa každý klient bezodkladne eviduje do knihy príchodov a odchodov.
 6. Klienti nemôžu svojvoľne kŕmiť psa, ktorý žije v resocializačnom stredisku Manus; o psa sa stará na to určený klient.
 7. Resocializačné stredisko si v záujme zachovania charakteru bezpečného a chráneného prostredia, ako aj pre prípad správnej voľby v prípade krízovej intervencie, po dohode s daným klientom, vyhradzuje právo informovať sa na jeho zdravotný stav.
 8. Resocializačné stredisko v rámci podpory resocializačných procesov umiestňuje klientov na jednotlivých izbách strategicky.
 9. Individuálne nákupy sú povolené iba v čase Osobného voľna a počas služby vedúcej resocializačného strediska, prípadne počas služby ňou povereného člena resocializačného tímu; klienti I. fázy nakupujú v sprievode klientov vyšších fáz, prípadne člena resocializačného tímu.
 10. Nie je povolené opúšťať areál zariadenia po 20:00 / 21:00 (leto) hodine.
 11. Klient si perie veci 3 x mesačne ( +1 navyše, v prípade potreby – odkonzultovanej s členom resocializačného  tímu); zodpovednosť za oblasť prania preberá určený klient.
 12. Klient, ktorý posledný večer opúšťa spoločenskú miestnosť pozhasína svetlá, TV, DVD; na odchode od TV si každý klient po sebe narovná deky a uprace vankúše, prípade dennú tlač.
 13. Služobný mobil môžu klienti vo všetkých fázach používať len za prítomnosti člena resocializačného tímu. Jedným telefonátom sa myslí telefonát prijatý alebo volaný, v maximálnej dĺžke 5 minút. Telefonáty klienti vybavujú v čase osobného voľna, s výnimkou úradných, mimoriadnych. Nevyhnutné úradné, zdravotné alebo aj rodinné telefonické alebo e-mailové kontakty budú po dohode s daným klientom realizované pod dohľadom a s podporou člena resocializačného tímu alebo priamo ním; takáto komunikácia klienta neoberá o právo na osobnú komunikáciu v učenom množstve. Telefonát má váhu jedného mailu, prípadne listu, ktoré sa rátajú rovnako. Klient IV. fázy netelefonuje v prítomnosti ostatných klientov.
 14. Prísny zákaz počúvania hudby s vulgarizmami a sledovania videí, programov podporujúcich porušovanie ľudských práv, násilie, užívanie drog a alkoholu.
 15. Prísny zákaz používania vulgarizmov.
 16. Klienti I. fázy môžu opustiť areál resocializačného strediska sami iba na 10-15 minút (beh/korčule, určená trasa); klienti môžu (v sprievode vyššej fázy) opustiť areál resocializačného strediska za účelom pohybovej aktivity alebo venčenia Zuzany na max. 30 minút.
 17. Klienti môžu používať PC iba v spoločenskej miestnosti (okrem klientov separačnej časti IV. fázy); max. 1/3 času Osobného voľna, do 21:45.
 18. Parfumy môže mať klient u seba v uzamknutej skrinke, toaletné vody v kancelárii.
 19. Resocializačný tím si vyhradzuje právo komentovať a žiadať o korekcie vo vizáži klientov, ktorá by odkazovala na subkultúry so životným štýlom nezlučiteľným s filozofiou resocializácie.
 20. Zákaz požičiavania peňazí či obchodovania s vecami medzi klientmi.
 21. Opakované porušovanie Všeobecných pravidiel bude riešené jednorazovým alebo dočasným (1.) Odobratím alebo redukovaním možností, pôžitkov, benefitov: TV, posilňovňa, telocvičňa, Vychádzka, časť Priepustky, telefonát, e-mail, atď. alebo (2.) Doplnením úloh: Predĺženie pobytu v danej fáze, Rajón, jednoduchá pracovná činnosť (umytie okien, zametanie, atď.), pohybová aktivita (beh, posilňovňa, atď.), edukačná aktivita (úvaha, čítanie, prezentácia, šach, atď.)

C. Operatívne pravidlá:

 1. Zapamätaj si: Výnimka nie je pravidlo!
 2. Počas dňa a neprítomnosti služby sa kuchyňa zamyká, kľúč sa odovzdáva v kancelárii.
 3. V kuchyni sa nosia zástery, v ktorých sa nefajčí.
 4. V kuchyni sa počúva len rádio (nie MP3 prehrávač); vypína sa pri odchode  z kuchyne.
 5. Tabak a cigarety do kuchyne nepatria.
 6. Do kuchyne má prístup iba služba, iný len s jej súhlasom, prípadne vedomím kancelárie.
 7. Pult na vydávanie stravy udržuje v poriadku kuchyňa, nie klient zodpovedný za jedáleň.
 8. Kuchyňa sa počas dňa stará o čistotu jedálenského stola.
 9. Strava sa vydáva v určený čas, podľa režimu. Mimo tento čas sa klient nestravuje s výnimkou maličkostí (jogurt, ovocie,…). Odložiť si hlavné jedlo na neskôr je možné iba zo zdravotných dôvodov, o ktorých je informovaný člen resocializačného tímu.
 10. Cukor a mlieko si zabezpečuje (nakupuje, platí) každý sám, kuchyňa ich má zakázané vydávať.
 11. Okná v kuchyni sa na večer zatvárajú.
 12. Kuchyňa vynáša pomyje podľa potreby, inak vždy v pondelok počas HD kuchyne.
 13.  HD kuchyne sa končí o 17.00 hod, kedy sa kuchyňa odovzdáva ďalším klientom za   prítomnosti zamestnanca zariadenia.
 14. Kuchyňa sa denne definitívne zamyká o 21.30 hod, dovtedy musia byť urobené aj desiaty, kľúč sa odovzdáva na noc do kancelárie.
 15. Súkromné potraviny v kuchyni sa označujú menom, za ich vydaj je zodpovedná služba v kuchyni.
 16. Kuchyňa má počas dňa osobné voľno max. 1 hodinu.
 17. V kuchyni si individuálne nikto nepripravuje jedlo, výnimku môžu mať iba klienti, ktorí majú zo zdravotných dôvodov predpísanú diétu.
 18. Individuálne nákupy sa realizujú sa vždy v pondelok počas spoločnej aktivity alebo v čase osobného voľna, pod vedením člena resocializačného tímu alebo určeného klienta vyššej fázy; v týždni je výnimočne možné uskutočniť druhý nákup len po dohode s členom resocializačného tímu.
 19. Z nákupu sa nosia bločky, ktorými sa klient preukáže v kancelárii.
 20. Je zakázané kupovať energetické nápoje (Redbull a pod.)
 21. Je pravidlo, že nákup má byť čo najkratší, cca. 1 hodinu.
 22. Služba v kuchyni má zodpovednosť za večeru, jej osobný nákup má byť čo najrýchlejší.
 23. Na miestach výkonu a nácviku pracovných činností  je zakázané používať  MP3 prehrávač.
 24. Na miestach výkonu a nácviku pracovných zručností sa pri konverzáciách nevynášajú informácie o dianí v komunite a už vôbec nie informácie o iných klientoch.
 25. Na miestach výkonu a nácviku pracovných činností klienti neprijímajú pozvanie na kávu ani nekonzumujú ponúkané potraviny od iných, nevedú sa iné, než pracovné alebo bežné spoločenské konverzácie. 
 26. Okrem zdravie ohrozujúcich alebo iných extrémnych prípadov sa nediskutuje o preradení na iné miesto nácviku pracovných zručností, ani o tempe, ani o prestávkach; spôsoby, ako sa vysporiadať so zvýšeným tlakom v 3 krokoch: 1. Požiadať o rešpekt. 2. Vydržať. 3. Požiadať o výmenu. 
 27. Klient z miesta výkonu a nácviku pracovných činností svojvoľne neodchádza, v prípade nevoľnosti alebo iného vážneho dôvodu, pre ktorý musí pracovnú činnosť opustiť, sa musí nahlásiť klientovi vyššej fázy programu.
 28. MP3 prehrávač alebo iná osobná audio-video technika sa používa sa iba v čase osobného voľna a iba na vlastnej izbe.
 29. Káva sa pije 3x denne (pred alebo po raňajkách, o 13,15 hod a v čase osobného voľna).
 30. Šálky a príbory si každý odkladá do skrinky v jedálni na to určenej, tieto veci nemôžu byť rozptýlené po zariadení, ani v kuchyni po poličkách, stoloch.
 31. V izbe sa nelepia plagáty, obrázky, fotky, atp. po stene ani na nábytok.
 32. Do nábytku sa nezabíjajú klince. 
 33. Ak v nej klient nespí alebo práve neodpočíva (nečíta), je posteľ počas celého dňa ustlatá.
 34. Z izby sa nesťahuje nábytok a nerobia iné zmeny bez dovolenia člena resocializačného tímu.
 35. V izbe sa uteráky ani osobné veci nesušia na skriniach ani radiátore.
 36. Na izbe sa nemanipuluje s meračmi kúrenia na radiátore, kúrenie je nastavené centrálne.
 37. Každý klient je na izbe povinný ohradiť sa proti slovníku a najmä obsahom, ktoré rozvíjajú drogovú, alkoholovú, kriminálnu, agresívnu, ponižujúcu alebo spochybňujúcu tematiku a vyzvať aktéra k sebakontrole. Ak sa „bludné“ či „toxické“ reči neprestanú opakovať, klient na to upozorní službukonajúceho člena resocializačného tímu.
 38. Jesť začíname a končíme všetci spoločne, podľa režimu.
 39. Spoločného stolovania sa nezúčastňujú chorí klienti, tí sa stavujú po dojedení ostatných
 40. Pri jedle sa zbytočne nerozpráva, nediskutuje, nerieši, nežartuje.
 41. Po jedle si každý uprace taniere, umyje a uloží príbor, pohár na miesto na to určené.
 42. Jedlo sa z jedálne sa nevynáša.
 43. V čase vyhradenom na fajčenie je každý klient povinný ohradiť sa proti slovníku a najmä obsahom, ktoré rozvíjajú drogovú, alkoholovú, kriminálnu, agresívnu, ponižujúcu alebo spochybňujúcu tematiku a vyzvať aktéra  k sebakontrole. Ak sa „bludné“ či „toxické“ reči neprestanú opakovať, klient na to upozorní službukonajúceho člena resocializačného tímu.
 44. Kolektívne kontaktné športy (napr. futbal) sú dovolené len za prítomnosti člena resocializačného tímu alebo pod dohľadom ním určeného klienta vyššej fázy. Individuálne kontaktné športy (napr. box) nepraktizujeme.
 45. V pondelok večer namiesto skupinového sedenia plnohodnotne športujeme. Účasť klienta na tejto aktivite je povinná, dôvodom na výnimku môžu byť iba zdravotné problémy.
 46. Kľúče od miestností v zariadení sa nachádzajú v kancelárii; od člena resocializačného tímu prebraté kľúče musí klient bez vyzvania vrátiť (v zamknutej miestnosti musí byť upratané, zhasnuté a zavreté okno).
 47. Až do IV. fázy si svoje telefonáty klient vybavuje v kancelárii alebo pod dohľadom člena resocializačného tímu; vo IV. fáze vybavuje klient svoje telefonáty v spoločenskej miestnosti a zo svojho telefónu (ak nemáš svoj telefón,  zo služobného telefónu môžeš  volať len z kancelárie (výnimku Ti môže udeliť službukonajúci zamestnanec)
 48. Platí pravidlo, že v zariadení a v jeho okolí je zakázané chodiť bez trička, s výnimkou výkonu športovej činnosti.
 49. V centre platí prísny zákaz vzájomne vymieňať, zapožičiavať, kupovať alebo predávať si čokoľvek medzi klientmi (oblečenie, topánky, MP3, slúchadlá); výnimočne a na vlastnú zodpovednosť môže klient klientovi zapožičať MP3 prehrávač. V prípade, ak má klient niečo, čo mu nie je dobré a práve by sa to hodilo inému klientovi, najprv informuje darca o takomto dare člena resocializačného tímu.
 50. Je zakázané požičiavať si cigarety, kávu a peniaze; ak sa klientovi tieto veci minú predčasne, riešenie na uspokojenie potreby bude hľadať iba v spolupráci s členom resocializačného tímu.
 51. Pravidelne v pondelok večer sa v TV pozerá umelecky hodnotný film (podľa dohody s členom resocializačného tímu to môže byť aj iný deň).
 52. Zakázané je sťahovanie filmov, s výnimkou 1x týždenne, v piatok alebo v sobotu, kedy sa po dohode všetkých klientov môže pozerať spoločne vybratý film, vhodnosť ktorého potvrdí člen resocializačného tímu.
 53. Okrem riadených umeleckých činností môžu hrať klienti na hudobné nástroje iba v spoločenskej miestnosti, od 15:15 do 17:30, max. 30 min., po dohode s ostatnými klientmi; o zapožičaní h. nástroja je informovaný službukonajúci.
 54. Za nerešpektovanie alebo nedôslednú realizáciu operatívnych pravidiel bude klient riešený jednorazovým alebo dočasným (1.) Odobratím alebo redukovaním možností, pôžitkov, benefitov: TV, posilňovňa, telocvičňa, Vychádzka, časť Priepustky, telefonát, e-mail, atď. alebo (2.) Doplnením úloh: Rajón, jednoduchá pracovná činnosť (umytie okien, zametanie, atď.), pohybová aktivita (beh, posilňovňa, atď.), edukačná aktivita (úvaha, prezentácia, šach, atď.)

Opis opatrení na predchádzanie porušovania pravidiel

Každé mimoriadne výchovné opatrenie má za cieľ ochrániť charakter chráneného prostredia, podporného spoločenstva a aktivizovať alebo motivovať príslušného klienta pre spoluprácu.

Klient je dostatočne informovaný o všetkých pravidlách resocializačného programu; opakovane sú individuálne aj skupinovo pravidlá preberané aj vysvetľované, v I. fáze je klient z ich znalostí testovaný.

Ochrannému a pomocnému výchovnému opatreniu podľa možnosti tiež predchádza vysvetlenie, odporúčanie alebo apelácia zo strany člena resocializačného tímu, iného klienta alebo celej komunity, aby sa klient bez potreby mimoriadneho výchovného opatrenia pokúsil zlepšiť svoje správanie.

Klienti sú priebežne aj pravidelne pozitívne motivovaní oceneniami: ústnymi (komentár, príklad, pochvala, atp.), vecnými (sladká odmena, hygienické potreby, ovocie, atp.) aj programovými (vychádzky, priepustky, telefonáty, internet navyše, plaváreň, kultúrne podujatie, atp.). Druh odmeny je vybraný tak, aby stabilizoval alebo urýchľoval procesy klientovej resocializácie.

Taxatívny opis výchovných prostriedkov, ktoré je možné použiť za ich nedodržanie pravidiel

Mimoriadne výchovné prostriedky, ktoré sa používajú pri porušovaní základných, všeobecných a operatívnych pravidiel a princípov resocializačného programu, majú charakter ochranných a pomocných výchovných opatrení.

Cieľom je stabilizovať, aktivizovať alebo motivovať klienta k požadovanej zmene správania, aby sa tak dostalo do súladu s nárokmi príslušnej fázy a pravidlami centra.

Ochranné a pomocné opatrenia môžu klientovi uložiť dočasné krátenie alebo aj úplné odobratie niektorých možností či pôžitkov: napr. sledovanie TV, vstup do posilňovne, telefonáty, prístup na internet, vychádzky, priepustky, fajčenie, účasť na spoločných aktivitách, atp.

Ochranné a pomocné opatrenia tiež môžu klientovi uložiť vykonať činnosť navyše: napr. chodiť do posilňovne, relaxovať, čítať knihu, urobiť rajón navyše, referát, vypomôcť druhému klientovi, spolupracovať s druhým, atp.

Určené a uložené ochranné a pomocné opatrenia platia dočasne. Ich dĺžka aj druh sú podmienené vážnosťou a častosťou výskytu porušenia konkrétneho pravidla; obyčajne sa však neuplatňujú dlhšie ako 1-2 týždne v jednom rozhodnutí. V prípade opakovaného porušovania všeobecných pravidiel môže byť klientovi predĺžený pobyt vo fáze, v ktorej sa práve nachádza, aj o 1-2 mesiace. V prípadoch prekročenia základných pravidiel mu ako opatrenie môže byť uložený zostup do nižšej fázy, v jednoznačných prípadoch porušenia základných pravidiel s ním môže byť ukončená spolupráca.

 Nakoľko sa nejedná o komunitu ústavného typu aj udeľovanie výchovných prostriedkov je individualizovanejšie a nie je možné ho presnejšie vopred taxatívne vymedziť. Vo väčšine prípadov sa  však výchovný prostriedok udeľuje podľa miery závažnosti porušenia troch stupňov pravidiel:

Porušenie základných pravidiel: odobratie priepustiek, vychádzok, predĺženie pobytu vo fáze, pokles do nižšej fázy, podmienečné ukončenie spolupráce, ukončenie spolupráce

Porušenie všeobecných pravidiel: odoberanie vychádzok , priepustiek, skrátenie vychádzok a priepustiek,  predlžovanie pobytu vo fáze, individuálne činnosti navyše

Porušenie operatívnych pravidiel: individuálne činnosti navyše, odobratie možností a pôžitkov

Postupy pri určovaní výchovných prostriedkov za porušenie pravidiel resocializačného programu centra

Na základe pravidelného týždenného vyhodnotenia získaného počtu bodov v 5 kontrolovaných a meraných kategóriách správania (otvorenosť, pozitívny prístup, konštruktívny postoj, dôslednosť, rešpekt), je pri menšom než minimálnom požadovanom počte bodov (celkovom alebo len v jednej z kategórií) na hodnotiacej skupine členom resocializačného tímu klientovi navrhnuté, vysvetlené a dočasne uložené konkrétne ochranné a pomocné výchovné opatrenie; je vybrané s ohľadom na individuálny príbeh klienta, jeho rezervy, vážnosť porušenia, fázu, v ktorej sa klient nachádza, ako aj jeho doterajšie hodnotenie.

V prípade jednoznačného porušenia základných pravidiel alebo opakovaného porušovania všeobecných pravidiel, ktoré by mohlo bezprostredne ohroziť charakter chráneného prostredia a podporného spoločenstva, sa po porade členov resocializačného tímu môže rozhodnúť o ukončení spolupráce s klientom.

V prípade porušenia všeobecných a operatívnych pravidiel môže byť kvôli stabilizácii klienta alebo komunity ochranné a pomocné opatrenie uložené aj operatívne, nielen na pravidelnej týždennej hodnotiacej skupine.

Možnosti prehodnotenia výchovného prostriedku, ak s jeho použitím dieťa alebo plnoletá fyzická osoba, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia v centre, alebo rodič dieťaťa nesúhlasia

V prípade, že uložený mimoriadny výchovný prostriedok nesplní svoj účel a klientove správanie opakovane nie je v súlade s pravidlami, hľadá sa iné riešenie, ktoré by klienta aktivizovalo alebo motivovalo k požadovanej zmene správania, zodpovedajúceho pravidlám resocializácie a nárokom fázy, v ktorej sa klient v rámci resocializačného procesu nachádza. Ak však klient opakovane porušuje pravidlá a odmieta akceptovať uložené aj pozmenené ochranné a pomocné opatrenie, kvôli posilneniu jeho adaptácie a motivácie pre dlhodobý resocializačný pobyt sa aplikuje predĺženie pobytu alebo až zostup do nižšej fázy.

Všetkým mimoriadnym výchovným opatreniam predchádza poradenský dialóg členov resocializačného tímu, najmä však individuálna aj skupinová komunikácia s klientom na tému jeho nedostatkov a rezerv, ako aj možných spôsobov ich uchopenia.

V prípade, že po vyššie uvádzaných opatreniach klient vyjadruje nesúhlas s uložením ochranného alebo pomocného opatrenia a výchovného prostriedku, za účelom jeho prehodnotenia má právo obrátiť sa na:

– vedúceho zamestnanca centra,

– štatutára občianskeho združenia,

– zodpovednú osobu,

 – výkonný výbor občianskeho združenia.

Klientovi je v takomto prípade umožnené kontaktovať (telefonicky, písomne) i príslušného zamestnanca sociálnej kurately plnoletých fyzických osôb a požiadať o prípadnú návštevu v centre.

O nesúhlase s uložením ochranného alebo pomocného opatrenia a výchovného prostriedku sa vykonáva zápis, ktorý je súčasťou spisovej dokumentácie klienta.

Spôsob evidencie vykonaných výchovných prostriedkov

Uložené výchovné prostriedky sú evidované v bodovacích tabuľkách, ktoré sa týždenne aktualizujú aj na pre klientov dostupnej nástenke. Uložené výchovné opatrenia sa zaznamenávajú aj do individuálneho resocializačného plánu klienta a sú tak súčasťou individuálneho spisu klienta.

Postup pri nedovolenom opustení centra a v rizikových situáciách pre  plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa v centre vykonáva resocializačný program, najmä pri úraze, vážnych nezhodách

Nedovolené opustenie centra:

V prípade nedovoleného opustenia centra plnoletou fyzickou osobou sa zvažuje uloženie výchovného prostriedku  podľa dôvodu opustenia, dĺžky neprítomnosti klienta, umiestnenia vo fáze, doterajšie správanie a napredovanie, zachovania princípu abstinencie počas opustenia centra,  prípadne iné okolnosti.

V každom prípade ide vážne porušenie režimových pravidiel a výchovným prostriedkom  v tomto prípade podľa dôvodov opustenia môže byť odobratie alebo skrátenie priepustky klienta, odobratie vychádzky, predĺženia fázy, zostup do nižšej fázy, ukončenie spolupráce.

Ak dôjde ku skratovému správaniu klienta najmä čo sa odchodu týka má klient možnosť návratu do centra do 24 hod, avšak nemôže poručiť princíp abstinencie.

Úraz klienta:

V prípade úrazu klienta je dotyčnému okamžite poskytnutá prvá pomoc a podľa závažnosti je klientovi zabezpečené ošetrenie v pohotovostnej ambulancii, kam klient prichádza v sprievode zamestnanca centra alebo je ku klientovi okamžite  privolaná lekárska služba prvej pomoci. Každý úraz klienta je písomne zaznamenaný.  Podľa závažnosti úrazu je zo strany centra informovaný aj orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Vážne nezhody medzi plnoletými klientmi centra:

Vážnym nezhodám medzi klientmi centra sa predchádza najmä otvorenou a transparentnou  komunikáciou na skupinách pod odborným vedením a včasnou analýzou prípadných problémov v zárodkoch. Klienti sú personálom vedení k otvorenosti, konštruktívnej komunikácii, učia sa prijímať, spracovať aj ponúkať kritiku, v modelových situáciách sa učia ako správne riešiť konflikt.

V prípade vážnej nezhody medzi klientmi s výnimkou vyhrážania alebo dokonca fyzického útoku, za ktorým nasleduje okamžité vylúčenie a ukončenie programu zo strany centra  sa konflikt rieši bezodkladne najskôr s každým klientom individuálne za prítomnosti  dvoch zamestnancov a jedného  nestranného klienta, potom za účasti oboch klientov prostredníctvom prvkov mediácie a nakoniec sa situácia uzavrie na spoločnej skupine za účelom informovania všetkých  členov komunity. Títo majú možnosť k veci sa vyjadrovať, klásť otázky. Priebeh je písomne zaznamenaný v dennom Zázname o priebehu resocializácie. Podľa odporúčania personálu alebo vlastného uváženia klient využije psychologické poradenstvo, ak je to potrebné zvažuje sa aj výchovné opatrenie u klientov.

Ak je klient účastníkom vážnej nezhody táto skutočnosť sa oznamuje  orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Vážne nezhody medzi plnoletými klientmi centra a jeho zamestnancami:

Vážnym nezhodám medzi klientmi a zamestnancami centra sa predchádza rovnako ako v prípade nezhôd medzi klientmi najmä otvorenou a transparentnou  komunikáciou, odborným prístupom zamestnancov s uvedomením si, že klienti sa na centrum obracajú z dôvodu vyhľadania pomoci v ťažkej životnej situácii, z ktorej môžu byť častokrát v zlom psychickom rozpoložení, nevedia situáciu konštruktívne riešiť.

V prípade vážnej nezhody medzi klientom a zamestnancom centra s výnimkou vyhrážania alebo dokonca fyzického útoku, za ktorým nasleduje okamžité vylúčenia a ukončenie programu zo strany centra sa konflikt rieši bezodkladne za prítomnosti nadriadeného zamestnanca s dotknutým klientom a zamestnancom. Využívajú sa prvky mediácie a konštruktívneho riešenia konfliktov. O spôsobe riešenia  sú informovaní  všetci členovia   komunity na najbližšej skupine, majú možnosť k veci sa vyjadrovať, klásť otázky. Priebeh je písomne zaznamenaný v dennom Zázname o priebehu resocializácie. Podľa odporúčania nadriadeného zamestnanca alebo vlastného uváženia zamestnanec požiada o individuálnu supervíziu, klient podľa potreby alebo odporúčania využije psychologické poradenstvo.

Nadriadený zamestnanec situáciu potrebnú dobu monitoruje vo zvýšenej miere.

Ak je klient účastníkom vážnej nezhody táto skutočnosť sa oznamuje  orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Opis techník deeskalácie konfliktných situácií a agresívneho správania

Predchádzaniu konfliktov a agresívnemu správaniu sa v programe venuje veľký priestor, dôraz sa kladie na prevenciu prostredníctvom skupinových aktivít, modelových situácií, klienti sú vťahovaní do riešenia problémových situácií.

V prípade vyhrotenia situácie sú využívané tzv. deeskalačné techniky. Ich cieľom je predísť alebo zmierniť negatívne dôsledky konfliktu, obnoviť dialóg a spoluprácu. Ak to situácia umožní je  dôležité identifikovať príčinu agresívneho správania klienta, pokúsiť sa predvídať mieru rizika a ochrániť ostatných prítomných klientov, zamestnancov.  

Deeskalačné techniky

 • zachovanie pokoja a odstupu od situácie,
 • verbálna deeskalácia za účelom upokojenia klienta,
 • postoj tela bez konfrontačných náznakov, zvýšená kontrola vlastných prejavov, emócií, poznámok, gest a mimiky, plynulé a pokojné pohyby,
 • rešpektovanie osobnej zóny klienta a udržiavanie dostatočného fyzického odstupu,
 • udržiavanie očného kontaktu,
 • pokojný tón hlasu,
 • jednoduché a jasne formulované inštrukcie,
 • riadený rozhovor,
 • vytvorenie dostatočného priestoru na vyjadrenia, aktívne počúvanie (rezonancia, reflexia, sumarizácia), zrkadlenie za účelom pochopenia klienta.

Ak aj napriek využitiu vyššie uvedených techník  dôjde zo strany klienta k fyzickému útoku v prvom rade je zabezpečená ochrana života a zdravia  dotknutých osôb. V prípade potreby môže zamestnanec na nevyhnutný čas a v primeranej miere využiť špeciálne chvaty a hmaty za účelom zníženia  rizika sebapoškodenia  klienta alebo poškodenia zdravia a života seba alebo  inej osoby. Zamestnanec tiež zabezpečí ochranu ostatných klientov. Ak sa fyzický útok zamestnancovi nepodarí zastaviť sú  prizvané bezpečnostné zložky. O vzniknutej situácii zamestnanec vyhotoví písomný záznam, ktorý je súčasťou spisovej dokumentácie klienta, informuje nariadeného zamestnanca a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

V prípade fyzického útoku zo strany klienta voči zamestnancovi alebo inému klientovi centrum zváži ukončenie spolupráce z dôvodu porušenia základného pravidla centra.

Z dôvodu objasnenia vzniknutej situácie a  upokojenia klientov je zvolaná mimoriadna skupina, klienti majú možnosť vyjadriť sa, klásť otázky.

Ponuka následnej odbornej pomoci po ukončení resocializačného programu

Pre klientov, ktorý absolvujú celý resocializačný program, prípadne ho ukončia v druhej polovici III. fázy  a dodržiavajú princíp abstinencie je vypracovaná ponuka ďalšej odbornej pomoci a spolupráce.

Klientovi centrum 6 mesiacov (v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch dlhšie) po opustení programu poskytuje:

 • následné sociálne poradenstvo
 • dohľad a poradenstvo nad rozbehnutými vecami, s ktorými centrum klientovi pomáhalo počas jeho pobytu – exekúcia, splátkový kalendár, osobný bankrot, úprava styku a pod
 • rodinné poradenstvo
 • možnosť zúčastňovať sa vybraných častí programu a záujmových, športových činností
 • možnosť zúčastňovať sa podporných skupín podľa vopred dohodnutých podmienok
 • krízovú intervenciu aj v zmysle krátkodobého stabilizačného/podporného  pobytu za vopred dohodnutých podmienok

Prílohu tohto programu tvorí dokument „ Manuál“.